progressive tense

progressive tense

Progressive  tenses


İspanyolca’da, “İlerleyen Zaman” veya “Progressive Tense” olarak adlandırılan bir zaman yapısı bulunmaktadır. Bu zaman yapısı, bir eylemin veya durumun belirli bir an için devam ettiğini ifade etmek için kullanılır.

İlerleyen Zaman, “estar” yardımcı fiilinin uygun çekimlerini kullanarak oluşturulur ve ardından fiilin “gerundio” (İsim-fiil) formu eklenir.

İspanyolca progressive tense : Türkçe’de (-yor,)kalıplarıdır.
Yapıyor…geliyor.
yapar..gelir..

progressive tense (İlerleyen Zaman yapısı), eylemin veya durumun belirli bir anda devam ettiğini vurgular. Bu zaman yapısı, İspanyolca’da genellikle anlık eylemler veya sürekli devam eden eylemler için kullanılır.

Örneğin,
“Estoy estudiando” ifadesi “Şu anda ders çalışıyorum” anlamına gelir.
“Estáis bailando” ifadesi ise “Siz dans ediyorsunuz” anlamına gelir.

progressive tense (İlerleyen Zaman yapısı), eylemin veya durumun belirli bir zamanda devam ettiğini vurgulamak için kullanılır ve İspanyolca’da yaygın bir zaman yapısıdır.

Yapıyor..,yapıyordu..yapıcak..gibi tabii ki zamanın ne zaman olduğuna bağlı olarak değişiyor.


progressive tense Gelecekte mi?..geçmişte mi?Present progressive
present continuous


  1. Bu zaman şimdiki zaman aslında,ama tam şimdiki zaman yani : şimdi zarfı olmalı.
  2. Eylem o anda olmalı ya da geçici eylemler yani ister istemez o anda olan eylemler.

İspanyolca, “present progressive” veya “present continuous” olarak bilinen zamanın karşılığı “gerundio” veya “gerundio de presente” şeklindedir.
Bu zaman yapısı, eylemin şu anda gerçekleşmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır.

İspanyolca’da, “gerundio” eklenen fiilin sonuna “-ando” veya “-iendo” ekleriyle oluşturulur.
Eğer fiil -ar ile biterse, “-ando” ekini alırken, fiil -er veya -ir ile biterse “-iendo” ekini alır.

ArEr-ir
-ando-iendo

Örneğin;

  • Hablar (konuşmak) -> hablando (konuşuyor)
  • Comer (yemek yemek) -> comiendo (yemek yiyor)
  • Vivir (yaşamak) -> viviendo (yaşıyor)

Estoy estudiando para el examen.
Sınava çalışıyorum.
Él está caminando en el parque.
O, parkta yürüyor.
Estamos comiendo en un restaurante.
Restoranda yemek yiyoruz.

Bu şekilde “gerundio” zaman yapısını kullanarak İspanyolca’da “present progressive” veya “present continuous” zamanını ifade edebilirsiniz.

İspanyolca’da “present progressive” veya “present continuous” zaman yapısını oluşturmak için yardımcı fiil olarak “estar” kullanılır. Yardımcı fiil, çekimlenerek eylem fiiliyle birlikte kullanılır ve eylemin şu anda devam ettiğini ifade eder.

şahıs zamirleriestar(to be)-present
yoestoy
estás
él/ella/ustedestá
nosotrosestamos
vosotrosestáis
ellas/ellos/ustedesestán

“estar” yardımcı fiili

İşte “estar” yardımcı fiilinin “present progressive” zamanında kullanımı:

Yo estoy hablando.
Ben konuşuyorum.
Tú estás caminando.
Sen yürüyorsun.
Él/Ella/Usted está comiendo.
O yemek yiyor.
Nosotros/Nosotras estamos estudiando.
Biz çalışıyoruz.
Ellos/Ellas/Ustedes están durmiendo.
Onlar uyuyorlar.
estoy viendo
Ben izliyorum


ı am drinking (içiyorum)Yo estoy bebiendo
you are drinking(içiyorsun)Tú estás bebiendo
he/she is drinking(içiyor)usted/él/ella estábebiendo
We are drinking(içiyoruz)Nosotros estamos bebiendo
You are drinking(içiyorsunuz)Vosotros estáis bebiendo
They are drinking(içiyorlar)ustades/ellos/as) están bebiendo

imperfect progressive
past continuous


İspanyolca’da “Past Continuous” veya “Imperfect Progressive” olarak bilinen zaman yapısı, “pretérito imperfecto” veya “pretérito imperfecto de indicativo” olarak adlandırılır. Bu zaman yapısı, İspanyolca’da geçmişte devam eden eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır.

“Pretérito imperfecto”, geçmişteki bir eylemin veya durumun sürekli olarak devam ettiğini, tekrarlandığını veya alışkanlık halinde olduğunu anlatır. Bu zaman yapısında, -AR, -ER ve -IR fiillerinin düzenli çekimlerine ek olarak bazı düzensiz fiil çekimleri de bulunur.

Pretérito imperfecto” ve “Imperfect Progressive” (İngilizce’de “Past Continuous”) arasındaki fark, kullanım amaçları ve anlatım biçimleri üzerinde yoğunlaşır.

Pretérito imperfecto

İspanyolca’da geçmişte sürekli veya tekrarlanan eylemleri, alışkanlıkları veya geçmişteki bir durumu ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısı genellikle bir zaman dilimini veya bir olayın arka planını açıklamak için kullanılır. Örneğin:

  • Cuando era niño, siempre jugaba en el parque. (Çocukken, her zaman parkta oynardım.)
  • Antes vivíamos en Madrid. (Eskiden Madrid’de yaşıyorduk.)
  • Hacía frío y llovía. (Soğuktu ve yağmur yağıyordu.)

Imperfect Progressive” veya “Past Continuous”

progressive tense içindeki imperfect prog. ,İngilizce’de kullanılan bir zaman yapısıdır. Bu zaman yapısı, geçmişte belirli bir an için devam eden eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

  • I was studying when the phone rang. (Telefon çaldığında ders çalışıyordum.)
  • They were playing football in the park. (Parkta futbol oynuyorlardı.)

Bu yapı, belirli bir zamanda devam eden eylemleri veya durumları vurgularken, “Pretérito imperfecto” daha genel bir geçmiş durumunu ifade etmek için kullanılır.

Sonuç olarak, “Pretérito imperfecto” İspanyolca’da geçmişteki genel durumları, alışkanlıkları ve tekrarlanan eylemleri ifade etmek için kullanılırken, “Imperfect Progressive” veya “Past Continuous” İngilizce’de belirli bir zaman diliminde devam eden eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

Yo estudiaba cuando sonó el teléfono.
Telefon çaldığında ben ders çalışıyordum.
Los niños jugaban en el parque todos los días.
Çocuklar her gün parkta oynuyorlardı.
Él siempre me contaba historias interesantes.
O her zaman bana ilginç hikayeler anlatıyordu.

Unutmayın ki, İspanyolca’da farklı zaman yapılarının kullanımı belirli dilbilgisi kurallarına tabidir ve bağlamsal olarak da değişiklik gösterebilir.

İspanyolca’da “Pretérito imperfecto” (Past Continuous veya Imperfect Progressive) yapısını oluşturmak için düzenli fiillerin köklerine belirli ekler eklenir.
İşte düzenli fiillerin “Pretérito imperfecto” çekimlerini oluşturmak için kullanılan ekler:


ArEr-ir
abaía
abasías
abaía
ábamosíamos
abaisíais
abanían

ArEr-ir
-ando-iendo

Bu ekler, “estar” yardımcı fiiliyle birlikte kullanılır ve fiilin “gerundio” (ingilizcede “-ing” ile biten) formuyla birleşir.

Şahıs zamirleriPréterito imperf.
YoEstaba
Estabas
usted/él/ellaEstaba
NosotrosEstábamos
VosotrosEstabais
ustades/ellos/asEstaban

Örneğin, “beber” (içmek) fiilini “Pretérito imperfecto” zamanında çekelim:

Şahıs zamirleriPréterito imperf.
Yobebíao içiyordu.
bebíasSen içiyordun
usted/él/ellabebíaO içiyordu
NosotrosbebíamosBiz içiyorduk
VosotrosbebíaisSiz içiyordunuz
ustades/ellos/asbebíanOnlar içiyorlardı

Bu çekimler, beber fiilinin düzenli çekimlerine dayanmaktadır. “Bebía” ekleri -er fiil çekimleri ile uyumlu bir şekilde kullanılmaktadır.

Formu

Bu şekilde, “estar” yardımcı fiilinin “imperfecto” çekimi olan “estaba”, “beber” fiilinin “gerundio” formu olan “bebiendo” ile birleşerek “Yo estaba bebiendo” cümlesi oluşturulur.


içiyordumwas drinkingYo estaba bebiendo
içiyordunyou were drinkingTú estabas bebiendo
içiyorduhe/she was drinkingusted/él/ella estaba bebiendo
içiyordukWe were drinkingNosotros estábamos bebiendo
içiyordunuzYou were drinkingVosotros estabais bebiendo
içiyorlardıThey were drinkingustades/ellos/as) estaban bebiendo

 I was sleeping when you came.
Estaba durmiendo cuando llegaste.
Sen geldiğinde ben uyurdum.


progressive tense /future progressive
future continuous


progressive tense ,”Future Progressive” veya “Future Continuous” İspanyolca’da “Futuro imperfecto” veya “Futuro imperfecto de indicativo” olarak adlandırılır. Bu zaman yapısı, İspanyolca’da gelecekte devam eden bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır.

“Futuro imperfecto”, gelecekteki bir eylemin veya durumun belirli bir noktada devam edeceğini anlatmak için kullanılır. Ayrıca, gelecekte iki farklı eylemin aynı anda gerçekleştiği veya birbirine girdiği bir zaman dilimini de ifade etmek için kullanılabilir.

Futuro imperfecto çekimleri, İspanyolca’da düzenli fiiller için aşağıdaki eklerle oluşturulur:

ArEr-ir
-ás-ás
-emos-emos
-éis -éis
-án -án

Örneğin;

Mañana estaré estudiando para el examen.
Yarın sınav için çalışıyor olacağım.
A las ocho de la noche estaremos cenando en el restaurante.
Akşam saat sekizde restoranda yemek yiyor olacağız.
El próximo mes estará viajando por Europa.
Gelecek ay Avrupa’da seyahat ediyor olacak.

Unutmayın ki, İspanyolca’da farklı zaman yapılarının kullanımı belirli dilbilgisi kurallarına tabidir ve bağlamsal olarak da değişiklik gösterebilir.

İspanyolca’da “Future Progressive” yapısını oluşturmak için “estar” yardımcı fiili kullanılır ve ardından fiilin “gerundio” formu eklenir. Bu şekilde gelecekte devam eden bir eylemi veya durumu ifade edebilirsiniz.

Formu

estar” ( “futuro de indicativo” (gelecek zaman) + fiilin “gerundio” formu

estar(future çekimli)Beber-gerund
estarébebiendo
estarásbebiendo
estarábebiendo
estaremosbebiendo
estaréisbebiendo
estaránbebiendo
ArEr-ir
-ando-iendo

Örneğin;

içeceğimI will be drinking Yo estaré bebiendo
içeceksinyou will be drinkingTú estarás bebiendo
içecekhe/she will be drinkingusted/él/ella estará bebiendo
içeceklerWe will be drinkingNosotros estaremos bebiendo
içeceksinizYou will be drinkingVosotros estaréis bebiendo
içeceklerThey will be drinkingustades/ellos/as) estarán bebiendo

Mañana estaré estudiando para el examen.
Yarın sınav için çalışıyor olacağım.
El próximo año estarás viajando por el mundo.
Gelecek yıl dünyayı geziyor olacaksın.
Estaremos disfrutando de nuestras vacaciones en la playa.
Tatilde plajda keyif yapacak olacağız.

Bu yapı, İspanyolca’da gelecekte devam eden bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır ve İngilizce’deki “will + be + gerund” yapısına karşılık gelir. “Estar” yardımcı fiili çekimlerini gelecek zamanda kullanarak “Future Progressive” yapısını oluşturabilirsiniz.


Örneğin;
 I will be working in a fitnees center
Estaré trabajando en un gimnasio.
Bir fitness merkezinde çalışacağım.


progressive tense / Condicional progresivo
Conditional progressive


El “Condicional Progresivo” veya “İlerleyen Koşul Cümlesi” İspanyolca’da “Condicional Progresivo” olarak adlandırılır. Bu zaman yapısı, İspanyolca’da hipotetik bir durumu veya eylemi ifade etmek ve bu durumun veya eylemin gelecekte bir süre boyunca devam ettiğini vurgulamak için kullanılır.

“Condicional Progresivo” yapısını oluşturmak için, “Condicional Simple” (Koşul Kipi) zamanını kullanırız ve buna “Gerundio” (İsim-fiil) ekleriz. İşte “Condicional Progresivo” yapısını oluşturmak için kullanılan ekler:

estar(future çekimli)Beber-gerund
estarébebiendo
estarásbebiendo
estarábebiendo
estaremosbebiendo
estaréisbebiendo
estaránbebiendo

Bu yardımcı fiilin ardından, ana fiilin “Gerundio” (İsim-fiil) formunu ekleriz. “-AR” ile biten fiiller için “-ando”, “-ER” ve “-IR” ile biten fiiller için ise “-iendo” ekleriz.

ArEr-ir
-ando-iendo

İşte bazı örnek cümleler:

Estaría estudiando.
Ders çalışıyor olacaktım.
Estarías durmiendo.
Uyuyor olacaktın.
Estaría comiendo.
Yemek yiyor olacaktı.
Estaríamos trabajando.
Çalışıyor olacaktık.
Estaríais viajando.
Seyahat ediyor olacaktınız.
Estarían bailando.
Dans ediyor olacaklardı.

Bu yapı, hipotetik bir durumu veya eylemi ifade etmek ve bu durumun veya eylemin gelecekte devam ettiğini vurgulamak için kullanılır. “Condicional Progresivo” yapısı, “Condicional Simple” (Koşul Kipi) ile “Gerundio” (İsim-fiil) formunun birleşimiyle oluşturulur ve İspanyolca’da hipotetik bir durumu veya eylemi ifade etmek için kullanılır.


içecektimI would be drinkingYo estaría bebiendo
içeceksinyou would be drinkingTú estarías bebiendo
içecekhe/she would be drinkingusted/él/ella estaría bebiendo
içecektikWe would be drinkingNosotros estaríamos bebiendo
içecektinizYou would be drinkingVosotros estaríais bebiendo
içeceklerdiThey would be drinkingustades/ellos/as) estarían bebiendo

İtalyanca ders 6,ispanyolca progressive tenses

He would be walking when it’s rainning
estaría caminando cuando está lloviendo
O yağmur yağdığı zaman yürüyordu.


Örneğin;
él estaría cantando
o şarkı söylerdi
 
he would be singing when it’s rainnig.
Estaría cantando cuando está lloviendo.
 Bir Cevap Yazın