İtalyanca Edatlar

İtalyanca Edatlar


Edatlar
le preposizioni


İtalyanca edatlar da yalnız olduklarında anlamsızdır.

Edatlar birbiriyle alakası olmayan iki sözcüğü bağlayarak aralarındaki ilişkiyi ifade eder.

Örneğin;

örneğin;
Okul (scuola ) ve gelmek (venire )
Edat kullanarak birbiriyle ilişkisi olmayan bu iki kelimeyi anlamlı hale getireceğiz
Okul-dan geliyorum-Vengo da scuola
Okul-a geliyorum-Vengo a scuola
Okul-a doğru geliyorum-Vengo a scuola
Okul-un içinden geçip geldim.-Sto entrando nella scuola


İtalyanca edatlar , bir olayı ifade ederken lokasyon,zaman içersindeki yerini belirtir, İsmin önüne eklenirler.

fiil-isim.
isim-isim.
sıfat-isim şeklinde olabilir.


İtalyanca edatlar birkaç gruba ayrılır.


Cümlede kullanıldığında anlam kazanırlar.

Edatlar bir amaç için kullanılır : zaman-durum-yön

  • Zaman edatları (di,da,su,per,in,fra/tra,a )
  • Yön edatları (a,da) 
  • Yer edatları (a,in,su)
  • Basit ve bileşik edatlar / Simple and compound prepositions

İtalyanca edatlar tanım edatları ile birleşir. Bunlar isimlerden önce gelirler ve önüne gelen article ile değişirler.

örneğin..

a+il=al
da+la=dalla
su+il=sul


erilünsüzden öncei̇liun
erilz, gn, ps, x, y ve
s + ünsüzden
logliuno
erilünlülerden öncel’gliun
dişilünlülerden öncelaleuna
dişilünsüzlerden öncel’leun’
Tanım edatıAInConDiDaSu
ilalnelcol/con ildeldalsul
loallonellocon lodellodallosullo
l’all’nellcon l’dell’dall’sull’
İaineicoi/con ideidaisui
gliaglineglicon glideglidaglisugli
laallanellacon ladelladallasulla
leallenellecon ledelledallesulle

Zaman edatları

İn-per-su-fra-Di-a-da-


A


Gün / mevsim / ay / saat anlatımlarında kullanılır.

Saat beş dealle cinque in puntoat five o’clock
sonundaAlla fineAt the end
Kışına invernoin winter

örneğin;
I am going to holiday in winter.
Ben kışın tatile gidiyorum.
Vado in vacanza a inverno.


İn


Marttaİn Marchin marzo
20 dakika içindeİn 20 minutesin 20 minuti
1935’teİn 1935Nel 1935
Kışınin winterİn inverno

yıl/ yüzyıl..belirtir.

İn+ il : nel


örneğin;
We are in 20th century
20. yüzyıldayız.
Siamo nel 20º century.

I born at 1923
Ben 1923’te doğdum
Sono nato nel 1923


Da


Beş saatden beri/Since five hoursDa cinque ore
Beş yıldanFrom five yearDa cinque anni
Ertesi gündenFrom next dayDal giorno dopo

örneğin;
I am sleeping since five hours
​Ben beş saatten beri uyuyorum
Sto dormendo da cinque ore


Per


bir saat içinper un’orafor one hour
Yarın içinper ierifor yesterday
beş yıl içinper cinque annifor five years

örneğin;
I am sleeping for rest
Dinlenmek için uyuyorum
Sto dormendo per riposare


Di


Akşam(leyin)di seraAt evening 
sabah(leyin)di mattinaAt morning

örneğin;
I am sleeping since 10 in the morning
Sabah 10’dan beri uyuyorum
Sto dormendo dalle 10 di mattina


Su


10 yıldan fazlasu 10 anniover 10 years
yaklaşık 20su ventiabout twenty

örneğin;
Ho dormito su di 5 ore.
5 saatten fazla uyudum
I sleep over 5 hours.


Fra/tra


beş gün içindetra cinque giorniin five days
iki yıl içindeTra due anniIn two years
Önceavanti, prima dibefore
sonradopoafter

örneğin;
Tra due anni andrò in pensione.
İki yıl içinde emekli olacağım.


Yön edatları,preposizini di direzione


a / da


Oturduğunuz yönü belirtmek için kullanılır. Eylemin ne yaptığını anlamını belirtir.
***Şehir, yer adları, yol tariflerinden önce
***Nesne ve isimden önce
***Durum için
***Özniteliği belirtmek için
***Nedeni, koşulu belirtmek

Genelde

Genellikle ‘a’ fiillerin ilk formu ile kullanılır ve şehirlerin isimleri ve ada isimleri ile kullanılır.
Mevsimler, aylar, saatler, haftanın haftaları.

a : karşı/içinde/üzerinde/üstünde

örneğin;
I go to school.
Okula gidiyorum.
Vado a scuola

a : at/üzerinde,..da

Dolaylı nesne
Sono a scuola
Ben okuldayım
I’m at school


da : -den beri-by/kadar-için,beri/since( şehir/ülke/kişisel isimler)den önce

örneğin;
veniamo dall’Italia.
we are coming from İtaly.
İtalya’dan geliyoruz.

They come from China.
​Çin’den geliyorlar.
Vengono dalla cina.


Yer edatları

a(için) / in(içinde) / su(üzerinde)


A


okuldaa scuolaAt school
italya’daa italyİn İtaly
solaa sinistraTo the left
doğua estdoğu

örneğin;
My sun is at school
Oğlum okulda
İl mio sole é a scuola


İn


Çorbadain zuppain soup
Ay’dain lunain the moon
kitaptanel(in+il) libroin the book
parktanel parcoin the park
japonya’dain Giapponein japan

örneğin;
There is a book in the box.
Kutuda bir kitap var.
C’è un libro nella scatola.


Su


Çatıdasul tetoon the roof
sokaktasulla stradaon the road
masadasul tavoloon the table
otobüstesull’autobuson the bus

örneğin;
I ride my bike on the road.
Bisikletimi yolda sürüyorum.
Vado in bicicletta sulla strada.


İtalyanca edatlar

L’uccello è sopra il gatto.
The bird is above the cat.
Kuş kedinin üstünde.


İtalyanca edatlar

The pear is in front of the watermelon.
Armut karpuzun önünde.
La pera è davanti all’anguria.


Il gatto è sotto l’uccello.
The cat is under the bird.
Kedi kuşun altında.


İtalyanca edatlar

The key is between the watermelon and pear
Anahtar karpuz ve armut arasındadır.
La chiave è fra l’anguria e la pera


The key is near the watermelon
Anahtar karpuzun yanında
La chiave è vicino all’anguria


The house is far from them.
Ev onlardan uzakta.
La casa è lontana da loro.


yıl/yüzyıl belirtmek için,

in


İtalyanca edatlar ‘ın diğer kullanım yerleri;
 

 
İtalyanca edatlar da genellikle ‘in’ edatı ulus, devlet, bölge ya da
-eria ile biten kelimelerle kullanılır.

‘in’ -at/to/by/in..
‘in’ -de,da/-e doğru/yoluyla/-de ,-da,içinde.
in + il :nel
banca(banka),albergo(otel),cittá(şehir)…

örneğin;
I am in the bank.
Ben bankadayım.
Sono in banca.


Birinin hareketini veya yerini (şehir, yer) belirtmek için:


örneğin;
I am leaving in İtaly.
İtalya’dan gidiyorum.
Parto in İtaly.


Zamanı açıklamak için: saat-gün-yıdan önce …


örneğin;
I born at 1936
Ben 1936’da doğdum
Sono nato nel 1936

 
Durumu belirtmek için: isim / nesne / sıfattan önce

örneğin;
He is very successful in physics.
Fizikte çok başarılı.
Ha un grande successo in fisica.


di


‘di’ (of,to,for,in,than…)
‘di’(-nin,-den,göre,-karşı,içinde…)
 
Bir şeyin kökenini belirtmek için(…dan yapılmış..)
Den önce kullanılır : nesne/şehir/ülke


örneğin;
This table is made of stone.
Bu masa taştan yapılmıştır.
Questo tavolo è realizzato di pietra
 
That woman is from China
O kadın Çin’den(çinli)
Quella donna é di cina.


İtalyanca edatlar da ‘di’ Bir şeyin parçasını belirtmek için Aitlik duygusu verir.
 

örneğin;
Ho dato il cibo del gatto.
I gave the cat’s food.
Kedinin yemeğini verdim.
 
Ho dato un regalo alla madre del mio amico.
I gave a gift to my friend’s mother.
Arkadaşımın annesine bir hediye verdim.
 
this dog is Jane’s……
Bu köpek Jane’in ……
questo cane é di Jane


karşılaştırma
Karşılaştırmak, Konu, tamamlayıcı, yüklem

2. nesne/isim den sonra


örneğin;
Questa macchina è costosa della tua
This car is expensive than yours
Bu araba seninkinden pahalı
 
My friend is taller than me
Arkadaşım benden daha uzun
İl mio amico é piú alto di me.

 
Bir eylemin nedenini belirtmek için
İsimlerden önce
 


örneğin;
She fainted because of the fatigue.
Yorgunluk yüzünden bayıldı.
é svenuta a causa della stanchezza.
 
Di+isim/fiil/sıfat
 
Ella é venuto a casa di stanco
She came home tired.
Eve yorgun geldi.


Tanımlarda

Kimya BölümüDipartimento di chimicaChemistry department,

da

‘da’ (at/by/from/to)


Nesne,isim,şehir ve ülke isimlerinden önce =_dan,-den beri…

örneğin;
I am coming from İtaly
Ben italya’dan geliyorum
Vengo da İtalia

 amaç

örneğin;
A good movie to watch
İzlemek için iyi bir film
un buon film da guardere


con

‘con’(with/by/to/in/on)
‘con’(ile,-den,de,içinde..

Kim ve ne ile bir eylem yapılır.

örneğin;
I am playing volleyball with my friends.
Arkadaşlarımla voleybol oynuyorum.
Sto giocando a pallavolo con i miei amici.

 
Aracı belirtmek için
Araç isimlerinden önce

örneğin;
He arrived at the home with bus.
Eve otobüsle geldi.
Sono arrivato a casa con l’autobus.

 
Durumu belirtmek için.
isimlerden önce

 

örneğin;
Walk with silence
Sessizlikle yürüyün
Cammina con il silenzio
 
Önce: nesne / kişisel isimler
 
I always go for shopping with George
Ben her zaman George ile alışverişe giderim
Vado sempre a fare shopping con George

 
nitelemek için
sıfatlardan önce
 

örneğin;
He gave me with an unhappy face..
Bana mutsuz bir yüzle verdi.
Mi ha dato con una faccia infelice.
 
My friend is coming with blonde lady.
Arkadaşım sarışın bayanla geliyor.
İl mio amico stanarrivando con bionda signora.
 
My mother is making a white cake with red fruits.
Annem kırmızı meyvelerle beyaz bir pasta yapıyor.
Mia madre sta facendo una torta bianca con rossi frutti.


A

‘A’(/to/in/at/from)
‘A’(göre,karşı,-e doğru,-ye

İsim ve nesneden önce: kime veya hangi eyleme yönlendirdiği..

örneğin;
Now I am going to shopping.
Şimdi alışverişe gidiyorum.
Ora vado a fare shopping.
 
He arrived at thehome.
Eve geldi.
È arrivato a casa.

 
bir yerin nerede olduğunu belirtmek için,
şehir/lokasyon ve yön adından sonra ..

örneğin;
The police station is near the cinema.
Polis karakolu sinemanın yanında
La stazione di polizia è vicino al cinema.

 
Dolaylı konuşma
isimleren önce

örneğin;
Always be quiet in this section.
Bu bölümde daima sessiz olun.
Stai sempre calmo a questa sezione.

 
zamanı belirtmek için
saat/gün/dakika.dan önce

örneğin;
I came to İtaly at 10 o’clock
Saat 10’da italya’ya geldim
Sono venuto in Italia alle 10 in punto


Per


Per- for/to/by/about/over
per-için,-den-de-yaklaşık,üzerinde
 
Şehirden ve yer isimlerinden önce: Bir yöne işaret etmek/Bir yerden başka bir yere giderken

örneğin;
Sta andare in vacanza per mare.
He is going on vacation by the seaside.
Deniz kenarında tatile gidiyor.

 
Zaman ve sürekliliği belirtmek
yıl / gün / ay ..ince kullanılır.

örneğin;
I worked for 10 years in Japan
Japonya’da 10 yıl çalıştım
Ho lavorato per 10 anni in Giappone.

 
Nedenini belirtmek için
isimlerden önce

örneğin;
I couldn’t come about the traffic
Trafikten gelemedim
Non potrei venire per il traffico.
 
Questo pane è per mio amico
This bread is for my friend.
Bu ekmek arkadaşım için.

 
Fiyat veya ölçü belirtirken
rakamlardan önce

örneğin;
He bought the car for 20.000 dolar.
Arabayı 20.000 dolar karşılığında aldı.
Ha comprato l’auto per 20.000 dolar.

 
Amaç belirtmek için
Fiillerden önce

örneğin;
I came early for rest
Dinlenmek için erken geldim
Sono venuto presto per riposare.

Per+stare : birşeyler yapmak için


Su


Su-on/up/on top of/above
Su-üzerinde,üstünde
 
Pozisyonu gösterir
Önce:İsim/nesne/yer

örneğin;
The cat is on the chair
Kedi sandalyenin Üzerinde
İl gatto é sulla sedia.
 
İ ragazzi sono sul tavolo
Boys are on the table
Çocuklar masanın üstünde
 
Konu : konuşulan…
She is professional about physics
Fizik konusunda profesyonel
Lei é professionale sulla fisica.

Değerini belirtirken..

örneğin;
é su 20 dollari
İt is about 20 dollars
Yaklaşık 20 dolar


Fra/Tra


‘Fra-tra’-between/among/within/in
‘Fra-tra’-arasında,arasına,içinde
 
Lokasyonu belirtirken:diğerleri arasında..

örneğin;
Our home is among two parks.
Evimiz iki parkın arasında.
La nostra casa é tra due parchi.
 
İl gatto é fra due finestre
The cat is between two windows.
Kedi iki pencere arasında.
 
La pen é tra i libri
The pen is among the books.
Kalem kitaplar arasında.

 
zaman
Önce:gün/ay/saat

örneğin;
I’ll be back in eight months.
8 ay sonra dönerim.
Torno fra otto mesi

 
Bir şeyin ait olan parçasını belirtirken
isimlerden önce

örneğin;
She is the best in my friends
O arkadaşlarımın en iyisi
Lei é la migliore tra i miei amici.

 
bazı kişiler arasındaki ilişkiyi anlatırken..

örneğin;
C’é qualcosa di sbagliato tra George e Linda.
There is something wrong between George and Linda.
George ve Linda arasında bir sorun var.
 
Eylemin sebebini açıklarken..
 
Everyday I am running between school and home
Her gün okul ve ev arasında koşuyorum
Sto correndo ogni giorno tra scuola e casa.


by(içinde,tarafından): entro
except (dışında): eccetto
without (olmadan..): senza
until (-a kadar..): fino a
after (sonra) : dopo
before (önce): prima di
during (boyunca,sırasında..): duranteBir Cevap Yazın