Geniş zaman

Geniş zaman

Geniş zaman | şimdiki zaman


Present Tense (Geniş Zaman) ve Şimdiki Zaman (Present Simple) aslında aynı zamana karşılık gelir ve genellikle aynı anlamı ifade ederler. “Present Tense” terimi genel olarak İngilizce dilbilgisinde kullanılan bir terimdir ve geniş zamanı, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı kapsayan bir kavramı ifade eder. Bu anlamda, “Present Tense” ifadesi genel bir terim olarak kullanılabilir.

Öte yandan, “Şimdiki Zaman” (Present Simple) terimi, geniş zamanın şimdiki zamandaki kullanımını özellikle vurgular. Şimdiki Zaman (Present Simple), rutinler, genel gerçekler, alışkanlıklar, düzenli tekrarlanan eylemler ve sabit durumlar gibi şu anda geçerli olan veya genellikle geçerli olan durumları ifade etmek için kullanılır.

Yani, “Present Tense” geniş zamanı, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı kapsayan bir terimken, “Şimdiki Zaman” (Present Simple) özel olarak şu anda geçerli olan durumları ifade etmek için kullanılan bir zaman kipini ifade eder.


Present Tense (Geniş Zaman), farklı bölümlere ayrılabilir.

İşte Present Tense yaygın olarak kullanılan bölümleri:

 1. Simple Present Tense (Geniş Zaman)
  • Genel doğruları ifade eder ve tekrarlanan olayları anlatır.
  • Örnek: Cats like milk. (Kediler sütü sever.)
 2. Present Continuous/Progressive Tense (Şimdiki Zaman Sürekli)
  • Şu anda devam etmekte olan eylemleri ifade eder.
  • Gelecekte belirli bir zamanda yapılacak planları da ifade edebilir.
  • Örnek: She is studying for her exams. (O sınavları için çalışıyor.)
 3. Present Perfect Tense (Şimdiki Zamanda Bileşik)
  • Geçmişte başlayıp halen devam eden veya tamamlanan eylemleri ifade eder.
  • Sonuçlarına vurgu yapar.
  • Örnek: I have seen that movie before. (O filmi daha önce izledim.)
 4. Present Perfect Continuous/Progressive Tense (Şimdiki Zamanda Bileşik Sürekli)
  • Geçmişten şu ana kadar devam eden eylemleri ifade eder.
  • Örnek: They have been studying all day. (Bütün gün çalışıyorlar.)

Her bir bölüm, farklı durumları ve zaman aralıklarını ifade etmek için kullanılır.
Genel olarak Şimdiki zaman,

Simple Present Tense genel doğruları ve alışkanlıkları ifade ederken.
Pre. Continuous Tense şu anda devam etmekte olan eylemleri ifade eder.
Present Perfect Tense ise geçmişten şu ana kadar olan olayları ve sonuçlarını vurgular.
Present Perfect Continuous Tense ise geçmişten şu ana kadar süren eylemleri ifade eder.

İlgeç /preposition nedir?

Zamanlarımızı anlatmaya örneklendirmeye başlamadan önce ilgeçin ne olduğuna bakalım. Çünkü cümle kalıpları içersinde bulunuyor.

İlgeç, İngilizce’de “preposition” olarak adlandırılır.
Cümlede yer, zaman, yöntem, amaç, neden gibi ilişkileri belirtmek için kullanılan kelimelerdir.
Bir isim veya zamirin önünde yer alır ve ona bağlı olan kelime veya kelime gruplarıyla ilişki kurar.
Cümle yapısını tamamlar ve anlamı açıklar. İşte bazı yaygın İngilizce ilgeçlerin örnekleri:

 • In (içinde, -de, -da) Örnek: He is sitting in the room. (Oda içinde oturuyor.)
 • On (üzerinde, -de, -da) Örnek: The book is on the table. (Kitap masanın üzerinde.)
 • At (de, -da) Örnek: I am at the office. (Ofiste bulunuyorum.)
 • By (tarafından, yanında) Örnek: The letter was written by John. (Mektup John tarafından yazıldı.)
 • For (için, süresince) Örnek: I bought flowers for my mother. (Annem için çiçekler aldım.)
 • With (ile) Örnek: She is talking with her friend. (Arkadaşıyla konuşuyor.)
 • From (den, dan) Örnek: I received a gift from my friend. (Arkadaşımdan hediye aldım.)
 • To (e, a, -e, -a) Örnek: I am going to the cinema. (Sinemaya gidiyorum.)
 • About (hakkında) Örnek: We had a discussion about the project. (Projeden bahsettiğimiz bir tartışma yaptık.)
 • With (ile) Örnek: He arrived with his sister. (Kız kardeşiyle geldi.)

Bu sadece birkaç örnektir ve İngilizce’de daha fazla ilgeç bulunmaktadır. İlgeçler, cümledeki anlamı ve ilişkiyi belirlemek için önemlidir ve doğru şekilde kullanılmalıdır. İlgeçlerin kullanımı genellikle pratik ve deneyim gerektiren bir konudur ve zamanla öğrenilir.

Simple Present Tense
(Geniş Zaman)


Simple Present Tense (Geniş Zaman), İngilizce’de şimdiki zaman ifade etmek için kullanılır.
Bu zaman kipiyle olaylar, gerçekleşen eylemler, genel doğrular, alışkanlıklar ve tekrarlanan olaylar ifade edilir. Geniş zaman için kullanılan gerund konumuza da bşr göz atın.


Olumlu Cümle


Özne + Fiil (mastar halde) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

I play tennis every Sunday.
Her Pazar tenis oynarım.

She works in a bank.
O, bir bankada çalışır.

Cats love milk.
Kediler sütü sever.


Olumsuz Cümle


Özne + Do/Does (olumsuz hali) + Not + Fiil (mastar halde) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

I do not like broccoli.
Brokoli sevmem.

They do not live in that house.
Onlar, o evde yaşamazlar.

He does not watch horror movies.
O, gitar çalar mı?


Soru Cümlesi


Do/Does + Özne + Fiil (mastar halde) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

Do you speak Spanish?
İspanyolca konuşur musun?

Does she play the guitar?
Onlar, Londra’da mı yaşarlar?

Does she play the guitar?
O, korku filmleri izlemez.


Olumlu Kısa Cevaplar


Yes, + özne + do/does.

Yes, I do.
Evet yapıyorum.

Evet o yapar.
Yes, she does.


Olumsuz Kısa Cevaplar


No, + özne + do/does.

No, I don’t.
Hayır yapmıyorum.

Hayır o yapmaz.
No, she doesn’t.

Simple Present Tense, genel geçer doğruları ifade ederken genellikle genel zaman zarflarıyla birlikte kullanılır (örneğin, always, usually, often, sometimes, never). Ayrıca, düzenli tekrarlanan olaylar, rutinler ve alışkanlıklar da bu zaman kipiyle ifade edilir.

Present Continuous/Progressive Tense
(Şimdiki Zaman Sürekli)


İngilizce’de şu anda devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman kipi, anlık veya geçici eylemleri, şu anda gerçekleşmekte olan olayları, planlanmış gelecekteki eylemleri ve rahatsız edici veya rahatsız edici durumları anlatmak için kullanılır.

Cümlelerdeki -ing eki almaya gerund diyebilirz.


Olumlu Cümle


Özne + Am/Is/Are + Fiil + -ing (Fiilin -ing hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

Geniş zaman

I am studying for my exams.
Ben sınavlarım için çalışıyorum.

She is reading a book.
O bir kitap okuyor.

They are playing football in the park.
Onlar parkta futbol oynuyorlar.)


Olumsuz Cümle


Özne + Am/Is/Are + Not + Fiil + -ing (Fiilin -ing hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

I am not watching TV right now.
Ben şu anda televizyon izlemiyorum.

He is not studying medicine.
O tıp okumuyor.

They are not playing video games.
Onlar video oyunları oynamıyorlar.


Soru Cümlesi


Am/Is/Are + Özne + Fiil + -ing (Fiilin -ing hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

Are you listening to music?
Müzik dinliyor musun?

Is she playing the piano?
O piyano çalıyor mu?

Are they watching a movie?
Onlar film izliyorlar mı?

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, + özne + am/is/are.

Yes, I am.
Evet benim.
Yes, she is.
Evet o.

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, + özne + am/is/are.

No, I’m not.
Hayır,ben değilim.

Hayır,o değil.
No, she isn’t.

Present Continuous/Progressive Tense, genellikle şu anda devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır.
Ayrıca, gelecekte belirli bir zamanda gerçekleşecek planlanmış eylemleri ifade etmek için de kullanılabilir.

Örnekler:

 • I am studying English at the moment. (Şu anda İngilizce çalışıyorum.)
 • They are going to the cinema tonight. (Onlar bu akşam sinemaya gidiyorlar.)
 • She is having dinner with her friends now. (O şu anda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyor.)

Bu zamanda kullanılan zarflar


Bu zaman zarfları, Present Continuous/Progressive Tense ile birlikte kullanılarak şu anda devam etmekte olan eylemleri vurgulamak için kullanılır.
Örneğin,

“I am studying English now.”
Şu anda İngilizce çalışıyorum.
veya
“They are watching a movie tonight.”
Onlar bu akşam film izliyorlar.

Now Şimdi
Right now Hemen şimdi
At the momentŞu anda
Currently Şu anda
Today Bugün
Tonight Bu gece
This week Bu hafta
This month Bu ay
This year Bu yıl
These days Bu günlerde
At present Şu anda
At this very moment Tam bu anda
In a moment Birazdan
At this time Bu saatte
All day Tüm gün
Always Her zaman
Constantly Sürekli
Continuously Sürekli olarak
Forever Sonsuza kadar
Nowadays Günümüzde

Present Perfect Tense
(Şimdiki Zamanda Bileşik)


İngilizce’de geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden veya tamamlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman kipi, geçmişteki bir zamandan şu anki zamana kadar olan süreci vurgular. İşte Present Perfect Tense ile ilgili ayrıntılı bilgiler:

Olumlu Cümle

Özne + Have/Has + Fiil (üçüncü hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

I have visited Paris.
Paris’i ziyaret ettim.

She has finished her homework.
O, ödevini bitirdi.

We have lived in this city for five years.
Bu şehirde beş yıldır yaşıyoruz.

Olumsuz Cümle

Özne + Have/Has + Not + Fiil (üçüncü hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

I have not seen him today.
Bugün onu görmedim.

They haven’t traveled abroad.
Onlar yurtdışına seyahat etmediler.

She has not finished her work yet.
O, henüz işini bitirmedi.

Soru Cümlesi

Have/Has + Özne + Fiil (üçüncü hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

Have you ever been to Japan?
Hiç Japonya’ya gittin mi?

Has she finished her presentation?
O, sunumunu bitirdi mi?

Have they seen that movie before?
Onlar o filmi daha önce izlediler mi?

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, + özne + have/has.

Yes, I have.
Evet bende var.

Yes, she has.
Evet onda var.

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, + özne + have/has.

No, I haven’t.
Hayır bende yok.

No, she hasn’t.
Hayır onda yok

Present Perfect Tense, geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden veya tamamlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman kipi, olayın sonucuna veya etkisine vurgu yapar ve zaman açısından belirli olmayan bir süreci ifade eder.

Bu zamanda kullanılan zarflar

I have lived in this city for ten years.
Bu şehirde on yıldır yaşıyorum.

Have you ever traveled to Europe?
Hiç Avrupa’ya seyahat ettin mi?

She has already finished her assignment.
O, görevini zaten bitirdi.

They haven’t seen the new movie yet.
Onlar henüz yeni filmi izlemediler.

Ever hiç
Never asla
Already zaten
Yet henüz
Just az önce
Recently son zamanlarda
Lately son zamanlarda
So far şu ana kadar
Up to now şu ana kadar
Recently son zamanlarda
Since dan beri
For süreyle
In the past geçmişte
Once bir kere
Before önce
Many times birçok kez
Several times birkaç kez
How many times kaç kez
In my life hayatımda
In the last few days son birkaç günde
This week bu hafta
Today (bugün)
This month (bu ay)
This year (bu yıl)

Present Perfect Continuous/Progressive Tense
(Şimdiki Zamanda Bileşik Sürekli)


İngilizce’de hem zamanın sürekliliğini hem de tamamlanmışlığını vurgulamak için kullanılan bir zaman kipidir. Bu zaman kipi, geçmişte başlamış ve şu ana kadar devam eden bir eylemi ifade eder. Ayrıca, bu eylemin sonucunda ortaya çıkan durumu veya etkiyi vurgular.
Fiilin ing haline gerund denir.

Olumlu Cümle

Özne + Have/Has + Been + Fiil + -ing (Fiilin -ing hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

I have been studying English for two hours.
İki saat boyunca İngilizce çalışıyorum.

They have been playing football since morning.
Sabahından beri futbol oynuyorlar.

She has been working in that company for five years.
O şirkette beş yıldır çalışıyor.

Olumsuz Cümle

Özne + Have/Has + Not + Been + Fiil + -ing (Fiilin -ing hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

I have not been watching TV all day.
Tüm gün boyunca televizyon izlemiyorum.

They haven’t been practicing the piano lately.
Sabahından beri futbol oynuyorlar.

She has not been feeling well this week.
Bu hafta kendini iyi hissetmiyor.

Soru Cümlesi

Have/Has + Özne + Been + Fiil + -ing (Fiilin -ing hali) + Nesne/Ilgeç (Opsiyonel)

Have you been waiting for a long time?
Uzun süredir mi bekliyorsun?

Have they been traveling around the world?
Dünya turuna mı çıktılar?

Has he been studying for the exam?
Sınava çalışıyor mu?

Present Perfect Continuous/Progressive Tense, geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden eylemleri ifade eder. Bu zaman kipi, eylemin sürekli bir şekilde devam ettiğini, geçmişten şu ana kadar olan süreci vurgular. Aynı zamanda eylemin sonucunda ortaya çıkan durumu veya etkiyi belirtir.

They have been playing football since morning.
Sabahından beri futbol oynuyorlar.

She has been working in that company for five years.
O şirkette beş yıldır çalışıyor.

Have you been waiting for a long time?
Uzun süredir mi bekliyorsun?

No, I haven’t. I just arrived.
Hayır, beklemiyorum. Yeni geldim.

Bu zamanda kullanılan zarflar

Bu zaman zarfları, Present Perfect Continuous/Progressive Tense ile birlikte kullanılarak eylemin sürekliliğini ve geçmişten şu ana kadar olan süreci vurgular. Bu zaman zarfları, eylemin belirli bir süre boyunca devam ettiğini veya son zamanlarda gerçekleştiğini ifade eder.
Örneğin,

“I have been studying for two hours.”
İki saattir çalışıyorum.
veya
“They have been working in the garden all day.”
Tüm gün bahçede çalışıyorlar.

For süreyle
Since den beri
All day tüm gün
Lately son zamanlarda
Recently son zamanlarda
So far şimdiye kadar
How long ne kadar süredir
Throughout boyunca, süresince
Up to now şimdiye kadar
In the past few daysson birkaç gün içinde
In the past few weeksson birkaç hafta içinde
In the past few months son birkaç ay içinde