İtalyanca isimler

İtalyanca isimler


isimlerİtalyanca isimler konu anlatımımızın öncesinde, konu içersinde kullanacağımı kelimelere bir bakalım ve ezberlemeye çalışalım.


 • İtalyanca Tanım edatları
 • İtalyanca isimler
 • İtalyanca isimler, Hayvanların isimleri
 • İtalyanca isimler
 • İtalyanca isimler
 • İtalyanca isimler

antropologl’antropologoantropologhe/antropologi
katalogil catalogocataloghi
metropolla metropolile metropoli
sanatçıl’artistaartiste/artisti
izla scíale scie
bankala bancale banche
dizila seriele serie
kralil rei re
hükümdaril monarcamonarchesse/monarchi
baril bari bar
sırabancobanchi
Amcalo ziogli zii

İsimler ,kelimeler tek başlarına bir anlam ifade etmezler.Aşağıdaki tabloda tanımlayıcı ekler(tanım edatları) ile beraber kullanılır.Bu ekler isime anlam katar.

Bu yüzden kelimeleri ezberlerken aldığı tanım ekleri ile beraber ezberlemek lazım.

Tanım edatları bölümünden ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.


ünsüz harften önce    İlİ
Z,GN,PS,X,Y ve
S+sessiz(ünsüz)
LoGli
sesli(ünlü) harften
önce 

L’  

Gli
DişilTekilÇoğul
ünsüz harften önce LaLe
sesli(ünlü) harften
önce    
L’  Le

Çoğul isim


İtalyanca isimler birkaç kategoriye ayrılır.Bu kategorilerdeki isimlerin bir kısmı çoğul ek almazlar.

aynı cins varlıkları belirten isimler cins isimlerdir.
Kedi,köpek,çiçek gibi
nomi comuni
cins isimler
ÇOĞUL HAL ALIRLAR.
Şahıs,yer ve ülkeler gibi belli bir varlığa ait isimlerözel isimler
nominal propri
ÇOĞUL HALLERİ YOKTUR.
Topluluk isimleri anlamca çoğuldurnomi collettiviÇOĞUL HALLERİ YOKTUR.
İtalyanca da tüm nesnelerin.cinsiyeti vardır
İki veya daha fazla sözcüğün biraraya gelmesiylenomi composti
birleşik isimler
isim-isim,isim-sıfat,sıfat-sıfat,gibi..
Genelde son heceleriyle eril veya dişil olduğu belli olurBu cinsiyet ayrımı Almanca,Fransızca,İspanyolca’da da vardır.

İSİMTEKİLÇOĞUL
ERİL İSİMOi
ERİL İSİMEi
ERİL İSİMAİ
DİŞİL İSİMAE
DİŞİL İSİMEİ

Genel kural


İtalyanca isimler içersinde genel kurallar vardır.Ama bazı kelimeler genelliği bozuyor.Bazılarıda çoğul ek alınca eril olur.O yüzden en kolay öğrenme isimleri cinsiyetleriyle ezberlemektir.

’o’ile bitenler eril,

’a’ile bitenler dişil ve

‘e’ ile bitenler dişi yada eril olabilir..

İtalyanca’da isimlerin çoğulu, cinsiyet, son hece vurgusu ve belirli kurallara dayanır. İsimlerin çoğulları, tekil hallerine göre farklı eklerle oluşturulur. İşte İtalyanca isimlerin çoğul halleri hakkında bazı bilgiler:

 1. Eril İsimlerin Çoğulu: a. İsimlerin çoğulu genellikle “-i” ekiyle oluşturulur. Örneğin:
  • Ragazzo (erkek çocuk) -> Ragazzi (erkek çocuklar)
  • Amico (arkadaş) -> Amici (arkadaşlar) b. Bazı eril isimlerde ise çoğul eki “-e” olarak kullanılır. Örneğin:
  • Principio (ilk) -> Principi (ilkler)
  • Libro (kitap) -> Libri (kitaplar)
 2. Dişi İsimlerin Çoğulu: a. Dişi isimlerin çoğulu genellikle “-e” veya “-i” ekleriyle oluşturulur. Örneğin:
  • Ragazza (kız çocuk) -> Ragazze (kız çocuklar)
  • Amica (arkadaş) -> Amiche (arkadaşlar) b. Bazı dişi isimlerde çoğul eki olarak “-i” kullanılır. Örneğin:
  • Città (şehir) -> Città (şehirler)
 3. Belirsiz İsimlerin Çoğulu: a. Belirsiz isimler (çoğunlukla belirli bir cinsiyeti olmayan nesneler) için çoğul eki “-i” veya “-e” olarak kullanılır. Örneğin:
  • Tavolo (masa) -> Tavoli (masalar)
  • Libro (kitap) -> Libri (kitaplar)
 4. Vurgulu İsimlerin Çoğulu: a. İtalyanca’da bazı isimler, son hecelerinde vurgu taşıdıkları için çoğul eki farklılık gösterebilir. Örneğin:
  • Uomo (erkek) -> Uomini (erkekler)
  • Testimone (tanık) -> Testimoni (tanıklar)

Tabii ki, İtalyanca’da isimlerin çoğul halleri bazen düzensizlikler gösterebilir. Bu nedenle, bazı isimlerin çoğul hallerini ezberlemek veya sözlükten kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, bu kurallar genel bir genellemedir ve istisnalar olabilir.

Örneklerle beraber çoğullaştırmaya bir bakalım.


SONU -a ile bitenler 


Çoğu dişi karakterlidir.
Bazıları erkek karakterli olur.
Çoğu kelime özellikle sonunda -ta,-ma olanlar yunancadan gelmedir.
Eğer a’dan önce -c veya -g gelmişse çoğul yaparken c’ den sonra -h konur.


Evla casa(dişil)le case
problem il problema(eril)i problemi
arkadaş la amica(f)le amiche
şeker la zuppale zuppe

dişil ise çoğulu -i ekini alır.

otomobill’automobilele automobili

-amma ile bitenler


erilore,-ere,-ame,-ale ve sessiz+one

–ione ile bitenler


çoğunlukla dişi


–o ile bitenler


Genelde eril olur.

trenil trenoi treni
arabal’autole auto

–e ile bitenler


eril ve dişil olabilir.

köpekil canei cani

İTALYANCA İSİMLER ve çoğullaştırılması

-go ve -co ile bitenler


G ve c sesleri korunur.

go =ghi

co =chi olur

bazende -a ile bitebilirler

isim tekil -co,-go,-a çoğul

sırabancobanchi
otel albergoalberghi
hükümdarmonarcamonarchi

-ico ile biten sıfatlar


-ici ekini alır

klasikclassicoclassici

-io ile bitenler


 • Son harfleri -io olan kelimelerde o—-i ye çevrilir
 • Eğer io’nun i’ si vurgulanmışsa [í gibi] çoğul -ii olur.
amcazíogli zii
 • Eğer vurgulanmadıysa -o- düşer.
 • i harfi vurgusuzsa
gözocchioocchi
oğulil figlioi figli

-ologo ile bitenler


-gi yada ghi olur.

antropologantropologoantropologi
katalogcatalogocataloghi

-ista ile bitenler


dişil veya eril olabilir.

sanatçıartistaartisti

vurgulu olanlar


áá
éé
íaíi

cio-gio ile bitenler


cio = ci

gio =gi olur.


scio ile bitenler


scio =sci olur.


glio ile bitenler


glio=gli olur.


-ca ve -ga ile bitenler


ca =che

ga =ghe

bankabancabanche
mağazabottegabotteghe

-cia ve gia ile bitenler


cia =ce

gia =ge

iz scía i harfi üzerinde vurgu işareti olmalı – scie


ista ile bitenler


iste olurlar

sanatçıartistaartiste

scia ile bitenler


scia =sce olur.


glia ile bitenler


glia=glie olur.


ea ile bitenler


çoğul olduklarında -ee olurlar.


 Çoğulda değişmeyenler


İtalyanca isimler ‘de bazı isimler çoğullarında değişmemekle beraber yine de herşey ezberimize kalıyor. Bu kelimelerden bazıları ;


-i bitenler


metropolla metropolile metropoli

-ie ile bitenler


dizila seriele serie
kahveil cafféi caffe
çayil téi té

son sesli harfe vurgu olanlar

tek heceli isimler


kralil rei re

kısaltılmış isimler


arabal’autole auto

yabancı dilden gelen kelimeler


sadece tanım edatı değişir.

baril bari bar
yumurtaL’uovole uova

erkek isimler çoğulda dişi olabilir
bazı kelimeler sadece çoğul şekilde olur.
-forbici :makaslar …gibi.


İtalyanca isimler öncesi: İfade, mastar fiil, sıfat,belirsiz zarflar, bağlaç,


Bu kolay
Bu zor
Bu mümkündür
Bu imkansız
Muhtemelen bu
Bu olası değil
Gerekli olan
Bu güzel
Bu kötü
Iyi ki
Bu kötü
Bu doğru
Bu haksızlık
Daha iyi
Bundan daha kötü.
Bu zaman hakkında
Zamanı
Bu yazık ki
Bu utanç verici
Yararlıdır
Bu işe yaramaz
Buna değer
È facile che
È difficile che
È possible che
È impossible che
È probabile che
È improbabile che
È necessario che
È bello che
È brutto che
È bene che
È male che
È giusto che
È ingiusto che
É meglio che
È peggio che
È ora che
È tempo che
È un peccato che che
È una vergogna che
È utile che
È inutile that
Vale la pena

olmasına rağmen
Rağmen
Bu durumda
Önce
olmadan
Çünkü
Sebbene
Malgrado
Nel caso che
Prima che
Senza che
Perche

bence
Bunu hayal ediyorum
buna inanıyorum
Gerekli olan
Bu mümkündür
Bu muhtemeldir
Ben isterim
korkuyorum
umuyorum
öneririm
ısrar ediyorum
Keşke
Penso che
İmmagino che
Credo that
È necessario che
Può darsi che
È probabile che
Mi piace che
Ho paura che
Io spero(sperare)
Suggerisco(suggerire)
Insisto(insistere)
Desiderio(esiderare)

Deyimsel ifadeler

İtalyanca isim konumuza ek olarak deyim nedir : Bir olayı-durumu-kavramı etkileyici bir şekilde anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur ama Bazen gerçek anlamdan uzaklaşarak kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarıdır.Bu deyimsel ifadeler Günlük yaşantımızda kendimizi daha rahat ifade etmek için sık sık kullanılır.

Deyimsel ifadeler günlük hayatta sık sık kullandığımız alışılagelmiş ifadelerdir.

aç olmakavere fameto be hungry
alışverişe gitmekfare le speseto go shopping
banyo yapmakfare un bagnoto take a bath
dikkat etmekstare attentoto pay attention
doğru olmakfare attenzioneto be right
duş almakfare la docciato take a shower
el sıkışmakdare una stretta di manoto shake hands
fotoğraf çekmekfare una fototo take a picture
hasta olmakstare maleto be ill
hatalı olmakavere tortoto be wrong
ihtiyaçavere bisogno (di)to need
iyi olmakstare beneto be well
iyilik yapmakfare un piacereto do a favor
kahvaltı yapmakfare colazioneto have breakfast
korkmakavere paura (di)to be afraid (of)
sessiz olmakstare zittoto keep quiet
sıcaklamakavere caldoto be hot
sınav olmakdare un esameto take a an exam
soru sormakfare una domandato ask a question
susamakavere seteto be thirsty
uyuklamakavere sonnoto be sleepy
üşümekavere freddoto be cold
yolculuğa çıkmakfare un viaggioto take a trip
Yürüş yapmakfare una passeggiatato take a walk
Ne iş yapıyorsunuz?Che cosa fa?what do you do?
Ben muhasebeciyimİo faccio il cantabileI am an accountantİtalyanca ders 31

Ev eşyalarımız İsimler ve nesneler derslerimiz ders 22 Sayı ve organlar ile başladı ,şimdi de sıra ‘ Ev…

Japonca ders 7

Sıfatlar Japonca ders 7 ‘ de yeni kelimeler öğreniyoruz ve sıfatları tekrarlıyoruz. Ders 6 ‘da ve zamirler konu…

İspanyolca ders 38

Ne iş yapıyorsunuz?¿Cuál es tu trabajo? İspanyolca iş ve okul terimleri sayfamızda birkaç meslek dalı ve okul…

İtalyanca ders 8

İsmin çoğulları İtalyanca ders 8 konumuz isimler :Bildiğimiz gibi Türkçe’de isimleri çoğullaştırmak için _ler,-lar takıları eklenir. Bugüne…


Bir Cevap Yazın