İtalyanca isimler


isimler


İtalyanca isimler konu anlatımımızın öncesinde, konu içersinde kullanacağımı kelimelere bir bakalım ve ezberlemeye çalışalım.


 • İtalyanca isimler
 • İtalyanca ders 15
 • İtalyanca isimler
 • İtalyanca isimler

antropologl’antropologoantropologhe/antropologi
katalogil catalogocataloghi
metropolla metropolile metropoli
sanatçıl’artistaartiste/artisti
izla scíale scie
bankala bancale banche
dizila seriele serie
kralil rei re
hükümdaril monarcamonarchesse/monarchi
baril bari bar
sırabancobanchi
Amcalo ziogli zii

İsimler ,kelimeler tek başlarına bir anlam ifade etmezler.Aşağıdaki tabloda tanımlayıcı ekler(tanım edatları) ile beraber kullanılır.Bu ekler isime anlam katar.

Bu yüzden kelimeleri ezberlerken aldığı tanım ekleri ile beraber ezberlemek lazım.

Tanım edatları bölümünden ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.


ünsüz harften önce    İlİ
Z,GN,PS,X,Y ve
S+sessiz(ünsüz)
LoGli
sesli(ünlü) harften
önce 

L’  

Gli
DişilTekilÇoğul
ünsüz harften önce LaLe
sesli(ünlü) harften
önce    
L’  Le

Çoğul isim


İtalyanca isimler birkaç kategoriye ayrılır.Bu kategorilerdeki isimlerin bir kısmı çoğul ek almazlar.

aynı cins varlıkları belirten isimler cins isimlerdir.
Kedi,köpek,çiçek gibi
nomi comuni
cins isimler
ÇOĞUL HAL ALIRLAR.
Şahıs,yer ve ülkeler gibi belli bir varlığa ait isimlerözel isimler
nominal propri
ÇOĞUL HALLERİ YOKTUR.
Topluluk isimleri anlamca çoğuldurnomi collettiviÇOĞUL HALLERİ YOKTUR.
İtalyanca da tüm nesnelerin.cinsiyeti vardır
İki veya daha fazla sözcüğün biraraya gelmesiylenomi composti
birleşik isimler
isim-isim,isim-sıfat,sıfat-sıfat,gibi..
Genelde son heceleriyle eril veya dişil olduğu belli olurBu cinsiyet ayrımı Almanca,Fransızca,İspanyolca’da da vardır.

İSİMTEKİLÇOĞUL
ERİL İSİMOi
ERİL İSİMEi
ERİL İSİMAİ
DİŞİL İSİMAE
DİŞİL İSİMEİ

Genel kural


İtalyanca isimler içersinde genel kurallar vardır.Ama bazı kelimeler genelliği bozuyor.Bazılarıda çoğul ek alınca eril olur.O yüzden en kolay öğrenme isimleri cinsiyetleriyle ezberlemektir.

’o’ile bitenler eril,

’a’ile bitenler dişil ve

‘e’ ile bitenler dişi yada eril olabilir..

İtalyanca’da isimlerin çoğulu, cinsiyet, son hece vurgusu ve belirli kurallara dayanır. İsimlerin çoğulları, tekil hallerine göre farklı eklerle oluşturulur. İşte İtalyanca isimlerin çoğul halleri hakkında bazı bilgiler:

 1. Eril İsimlerin Çoğulu: a. İsimlerin çoğulu genellikle “-i” ekiyle oluşturulur. Örneğin:
  • Ragazzo (erkek çocuk) -> Ragazzi (erkek çocuklar)
  • Amico (arkadaş) -> Amici (arkadaşlar) b. Bazı eril isimlerde ise çoğul eki “-e” olarak kullanılır. Örneğin:
  • Principio (ilk) -> Principi (ilkler)
  • Libro (kitap) -> Libri (kitaplar)
 2. Dişi İsimlerin Çoğulu: a. Dişi isimlerin çoğulu genellikle “-e” veya “-i” ekleriyle oluşturulur. Örneğin:
  • Ragazza (kız çocuk) -> Ragazze (kız çocuklar)
  • Amica (arkadaş) -> Amiche (arkadaşlar) b. Bazı dişi isimlerde çoğul eki olarak “-i” kullanılır. Örneğin:
  • Città (şehir) -> Città (şehirler)
 3. Belirsiz İsimlerin Çoğulu: a. Belirsiz isimler (çoğunlukla belirli bir cinsiyeti olmayan nesneler) için çoğul eki “-i” veya “-e” olarak kullanılır. Örneğin:
  • Tavolo (masa) -> Tavoli (masalar)
  • Libro (kitap) -> Libri (kitaplar)
 4. Vurgulu İsimlerin Çoğulu: a. İtalyanca’da bazı isimler, son hecelerinde vurgu taşıdıkları için çoğul eki farklılık gösterebilir. Örneğin:
  • Uomo (erkek) -> Uomini (erkekler)
  • Testimone (tanık) -> Testimoni (tanıklar)

Tabii ki, İtalyanca’da isimlerin çoğul halleri bazen düzensizlikler gösterebilir. Bu nedenle, bazı isimlerin çoğul hallerini ezberlemek veya sözlükten kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, bu kurallar genel bir genellemedir ve istisnalar olabilir.

Örneklerle beraber çoğullaştırmaya bir bakalım.


SONU -a ile bitenler 


Çoğu dişi karakterlidir.
Bazıları erkek karakterli olur.
Çoğu kelime özellikle sonunda -ta,-ma olanlar yunancadan gelmedir.
Eğer a’dan önce -c veya -g gelmişse çoğul yaparken c’ den sonra -h konur.


Evla casa(dişil)le case
problem il problema(eril)i problemi
arkadaş la amica(f)le amiche
şeker la zuppale zuppe

dişil ise çoğulu -i ekini alır.

otomobill’automobilele automobili

-amma ile bitenler


erilore,-ere,-ame,-ale ve sessiz+one

–ione ile bitenler


çoğunlukla dişi


–o ile bitenler


Genelde eril olur.

trenil trenoi treni
arabal’autole auto

–e ile bitenler


eril ve dişil olabilir.

köpekil canei cani

Çoğullaştırma


-go ve -co ile bitenler


G ve c sesleri korunur.

go =ghi

co =chi olur

bazende -a ile bitebilirler

isim tekil -co,-go,-a çoğul

sırabancobanchi
otel albergoalberghi
hükümdarmonarcamonarchi

-ico ile biten sıfatlar


-ici ekini alır

klasikclassicoclassici

-io ile bitenler


 • Son harfleri -io olan kelimelerde o—-i ye çevrilir
 • Eğer io’nun i’ si vurgulanmışsa [í gibi] çoğul -ii olur.
amcazíogli zii
 • Eğer vurgulanmadıysa -o- düşer.
 • i harfi vurgusuzsa
gözocchioocchi
oğulil figlioi figli

-ologo ile bitenler


-gi yada ghi olur.

antropologantropologoantropologi
katalogcatalogocataloghi

-ista ile bitenler


dişil veya eril olabilir.

sanatçıartistaartisti

vurgulu olanlar


áá
éé
íaíi

cio-gio ile bitenler


cio = ci

gio =gi olur.


scio ile bitenler


scio =sci olur.


glio ile bitenler


glio=gli olur.


-ca ve -ga ile bitenler


ca =che

ga =ghe

bankabancabanche
mağazabottegabotteghe

-cia ve gia ile bitenler


cia =ce

gia =ge

iz scía i harfi üzerinde vurgu işareti olmalı – scie


ista ile bitenler


iste olurlar

sanatçıartistaartiste

scia ile bitenler


scia =sce olur.


glia ile bitenler


glia=glie olur.


ea ile bitenler


çoğul olduklarında -ee olurlar.


Çoğulda değişmeyenler


İtalyanca isimler ‘de bazı isimler çoğullarında değişmemekle beraber yine de herşey ezberimize kalıyor. Bu kelimelerden bazıları ;


-i bitenler


metropolla metropolile metropoli

-ie ile bitenler


dizila seriele serie
kahveil cafféi caffe
çayil téi té

son sesli harfe vurgu olanlar

tek heceli isimler


kralil rei re

kısaltılmış isimler


arabal’autole auto

Yabancı dilden gelen kelimeler


sadece tanım edatı değişir.

baril bari bar
yumurtaL’uovole uova

erkek isimler çoğulda dişi olabilir
bazı kelimeler sadece çoğul şekilde olur.
-forbici :makaslar …gibi.


İtalyanca isimler öncesi: İfade, mastar fiil, sıfat,belirsiz zarflar, bağlaç,


Bu kolayé facile che
Bu zoré difficile che
Bu mümkündüré possible che
Bu imkansızé impossible che
Muhtemelen bué probabile che
Bu olası değilé improbabile che
Gerekli olané necessario
Bu güzelé bello che
Bu kötüé brutto che
İyi kié bene che
Bu kötüé male che
Bu doğrué giusto che
Bu haksızlıké ingiusto che
Daha iyié meglio che
Bundan daha kötüé peggio che
Bu zaman hakkındaé ora che
zamanıé tempo che
Çok yazık kié un peccato che che
Bu utanç vericié una vergogna che
yaralıdıré utile che
bu işe yaramazé inutile that
Buna değerVale la pena

olmasına rağmensebbene
rağmenmalgrado
bu durumdanel caso che
önceprima che
olmadanSenza che
ÇünküPerche

bencepenso che
bunu hayal ediyorumimmagino che
buna inanıyorumci credo
Gerekli olané necessario che
bu mümkündürpuó darsi che
bu muhtemeldiré probabile che
ben isterimmi piace che
korkuyorumlo spero (sperare)
umuyorumsuggerisco (suggerire)
ısrar ediyoruminsisto (insistere)
KeşkeDesiderio(esiderare)

Deyimsel ifadeler


İtalyanca isim konumuza ek olarak deyim nedir : Bir olayı-durumu-kavramı etkileyici bir şekilde anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur ama Bazen gerçek anlamdan uzaklaşarak kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarıdır.Bu deyimsel ifadeler Günlük yaşantımızda kendimizi daha rahat ifade etmek için sık sık kullanılır.

Deyimsel ifadeler günlük hayatta sık sık kullandığımız alışılagelmiş ifadelerdir.

aç olmakavere fameto be hungry
alışverişe gitmekfare le speseto go shopping
banyo yapmakfare un bagnoto take a bath
dikkat etmekstare attentoto pay attention
doğru olmakfare attenzioneto be right
duş almakfare la docciato take a shower
el sıkışmakdare una stretta di manoto shake hands
fotoğraf çekmekfare una fototo take a picture
hasta olmakstare maleto be ill
hatalı olmakavere tortoto be wrong
ihtiyaçavere bisogno (di)to need
iyi olmakstare beneto be well
iyilik yapmakfare un piacereto do a favor
kahvaltı yapmakfare colazioneto have breakfast
korkmakavere paura (di)to be afraid (of)
sessiz olmakstare zittoto keep quiet
sıcaklamakavere caldoto be hot
sınav olmakdare un esameto take a an exam
soru sormakfare una domandato ask a question
susamakavere seteto be thirsty
uyuklamakavere sonnoto be sleepy
üşümekavere freddoto be cold
yolculuğa çıkmakfare un viaggioto take a trip
Yürüş yapmakfare una passeggiatato take a walk
Ne iş yapıyorsunuz?Che cosa fa?what do you do?
Ben muhasebeciyimİo faccio il cantabileI am an accountantİtalyanca ders 31

Ev eşyalarımız İsimler ve nesneler derslerimiz ders 22 Sayı ve organlar ile başladı ,şimdi de sıra ‘ Ev…

Japonca ders 7

Sıfatlar Japonca ders 7 ‘ de yeni kelimeler öğreniyoruz ve sıfatları tekrarlıyoruz. Ders 6 ‘da ve zamirler konu…

İspanyolca ders 38

Ne iş yapıyorsunuz?¿Cuál es tu trabajo? Ders 22 ile başlayan ‘isimler ve nesneler’ derslerimizden son olarak İspanyolca…

İtalyanca ders 8

İsmin çoğulları İtalyanca ders 8 konumuz isimler :Bildiğimiz gibi Türkçe’de isimleri çoğullaştırmak için _ler,-lar takıları eklenir. Bugüne…


Bir Cevap Yazın