sıfatlar

Sıfat


İngilizce sıfatlar (adjective)..Sıfatların anlamını hepimiz biliriz. İsimleri nitelerler..rengine…büyüklüğüne..küçüklüğüne…göre o isimleri sıfatlarla tanımlarız.

 1. Proper adjective (özel sıfat)
 2. Descriptive Adjectives(Tanımlayıcı sıfatlar)
 3. Compound Adjectives(Bileşik Sıfatlar)
 4. Quantitative adjective(nicel sıfat)
 5. Quantifiers(nicelik sıfatları)
 6. Numeral adjective(sayısal sıfat)
 7. Demonstrative adjective(işaret sıfatı)
 8. Distributive adjective(üleştirme sıfatı)
 9. Interrogative adjective(soru sıfatı)
 10. Possessive adjective(iyelik sıfatı)
 11. Indefinite Adjectives(Belirsiz Sıfatlar)

Derste öğreneceğimiz kelimelerden bazıları


 • İngilizce sıfatlar
 • İngilizce sıfatlar
 • İngilizce sıfatlar
 • İngilizce sıfatlar
 • İngilizce sıfatlar
 • İngilizce sıfatlar
 • İngilizce sıfatlar

Özel sıfatlar


Özel isimleri niteler ve sıfat biçimi haline gelirler.

Turkish food is delicious.
Türk yemekleri lezzetlidir.


Tanımlayıcı sıfatlar


İsim ve zamirleri tanımlar. Niteleyici sıfatlar da diyebiliriz.

kedi : cat (ket)
Pembe kedi.pink cat

this cat is pink.
Bu kedi pembedir.

Çok basit bir cümle ile niteledik..işaret sıfatı kullandık (bu) ve kedinin renginin pembe olduğunu söyledik. İşte niteldğimiz kelime…pembe ..bir sıfattır. Burda kedinin ..rengini ..niteledik.

Boyutunu niteleyelim ..

a small cat.
küçük bir kedi


şeklini niteleyelim..işaret zamirini niteledi.

this is square.
Bu bir karedir.


şahıs zamirini niteledi.

I am rich.
Ben zenginim.


Bileşik sıfatlar


Birden fazla kelimenin bir araya gelip ..bir şeyi nitelemesidir.

I want 3-piece paper.
3 parçalı kağıt istiyorum.

2 bölümlü film izledim.
I watched 2-part movie.


Nicel sıfat


Bu sıfat grubu ismin ya da zamirin sayısını bildirir.

There are 4 (four) pencils here.
Burada 4 (dört) kalem var.


Quantifiers


“Quantifiers” veya Türkçe olarak “Nicelik Sıfatları,” İngilizce dilbilgisinde önemli bir konsepttir. Bunlar, isimlerin miktarını belirtmek için kullanılan kelimeler veya kelime gruplarıdır. Hem sayılabilir (countable) hem de sayılamaz (uncountable) isimlerle kullanılabilirler.

İşte bazı yaygın quantifiers örnekleri:

 1. Some: Belirli bir miktarı ifade eder. Hem sayılabilir hem de sayılamaz isimlerle kullanılır. Örnek: I have some friends. (Birkaç arkadaşım var.)
 2. Any: Olumsuz cümlelerde, soru cümlelerinde ve belirsiz anlam taşıyan olumlu cümlelerde kullanılır. Hem sayılabilir hem de sayılamaz isimlerle kullanılabilir. Örnek: Do you have any questions? (Sorularınız var mı?)
 3. A lot of / Lots of: Fazla miktarda, bol miktarda anlamında kullanılır. Hem sayılabilir hem de sayılamaz isimlerle kullanılabilir. Örnek: She has a lot of books. (Onun çok kitabı var.)
 4. No: Hiç anlamında kullanılır. Olumsuz cümlelerde kullanılır. Örnek: There is no milk in the fridge. (Buzdolabında hiç süt yok.)
 5. Much: Sayılamaz isimlerle kullanılır ve miktarı ifade eder. Örnek: She doesn’t have much time. (Onun pek çok vakti yok.)
 6. Little: Sayılamaz isimlerle kullanılır ve az miktarı ifade eder. Örnek: He has little experience. (Onun az deneyimi var.)
 7. Few: Sayılabilir isimlerle kullanılır ve az sayıyı ifade eder. Örnek: There are few people in the room. (Odada az kişi var.)

Bu quantifiers, dilbilgisinde önemli bir role sahip olup, konuşma ve yazma sırasında doğru şekilde kullanılmaları önemlidir. Belirteçler için Ayrıntılı anlatım…


Sayısal sıfatlar


Bu sıfatlar üç gruba ayrılır.

belirli sayıda olanlar

dört kalem..four pencils gibi.

Belirsiz miktarlarda olanlar

az miktarda şeker
a few amount of sugar.

Bir grup şeyden bahsederken

tüm kediler sevimlidir.
all cats are cute.


İşaret sıfatları


TekilThis – Bu (yakın)That – şu (uzak)
ÇoğulThese – bunlarThose – şunlar

Adında anlaşıldığı gibi bir nesneyi..kişiyi yakın ve uzak olmasını işaret eder.

this is a book.(işaret zamiri)
Bu bir kitaptır.

This book is red.(işaret sıfatı))
Bu kitap kırmızıdır.


this bag is blue.
Bu kitap mavidir.


üleştirme sıfatı


Her bir kişiye / nesneyi ..ötekilerden ayırarak ifade etmek için kullanılır. Arkasından mutlaka specific,belirli bir isim gelmelidir.

Genelde tekil-isimlerle kullanılır.
Mevcut bir grubun üyelerini bireysel olarak ifade eder.

her biriEach
Her,her biriEvery
Her iki,her bireither
Hiçbiri,ikiside değilneither
hiçbir,hiçany
birone
ikisi deboth 

Her öğrenciyi seviyorum.
I love each student.

hiçbir öğrenci çok fazla konuşmaz.
neither student talk too much.


Soru sıfatları


Soru sıfatları soru sorar. :)) soru zamirlerinden farkı..aynı işaret zamiri ve işaret sıfatı farkı gibi..bakalım..

Bu kimin arabasıdır?
Whose car is this?(soru sıfatı)

Bu araba kimindir?
Whose is this car?(soru zamiri)


İyelik sıfatı


İyelik sıfatlarının en büyük özelliği isimden önce gelmesidir.
İyelik zamirlerinde ayrıntılı olarak anlatıldı..


Belirsiz sıfatlar


Belgisiz sıfatlarda da en önemli özellik ardından specific belirli olmayan bir ismin gelmesidir. Bir ismi ya da zamiri tanımlar.

Genelde isimlerin kaç tane veya ne kadar olduğunu ifade eder. Belirsiz bir ifade vardır. Genel bir bilgi verir.

anyhiç
eachher biri
fewaz
manyçok
muchçok
mostçoğu
severalbirkaç
somebiraz
AnotherBir diğeri
bothher ikisi de
CertainBelirli
allHepsi

Bazı çocuklar futbol oynamayı sever.
Some children like to play football.

Biraz şeker ister misin?
You want some sugar?

Başka bir filme gitmek istiyorlar.
They want to go to another movie.


Sıfatların aldığı ekler


Gördüğümüz gibi sadece canlıları değil,cansız nesneleri de niteliyoruz. Cümlede olmak (be) fiili sonrasında gelirler. İs..are..gibi.

ne gibi? neye benziyor?..what is/are like? Sorusuna cevap veriyor.

Bazı sıfatlar sonlarına ek alırlar. Ya da isimler ,fiiler ek alıp sıfatları oluşturabilir.

-ableFavor-able(iyi niyetli)
-antFlip-p-ant(saygısız)
-ycalm-l-y (sakince)
-lessfair-less(adaletsiz)
-ousoutrage-ous(rezil)
-ivecreative(yaratıcı)
-alnatur-al(doğal)Nature-isim

Derecelendirilme


İngilizce sıfatlar -adjectives kullanılarak derelendirme yapılabilir.
Mesela bir suyun sıcak ya da soğuk olduğunu derecelendirilebilir.
ama suyun kaynama noktası gibi limit içeren bir olayı derecelendiremezsin.

çok sıcak / very hot : diyebiliriz. (Derecesini bilmiyoruz sadece çok diyerek soğuk sıfatını güçlendiririz.
ama çok kaynamış Yerine : absolutely, completely,really boiled diyebiliriz.

Bir şey bitmişse bitmiş. Finished. ( a bit finished/ biraz bitti diyemeyiz)
Biri öldüyse ölmüştür. Dead (very dead / çok ölü diyemeyiz)


Sıfat sonu veya başı


availablemevcut
visiblegözle görülür
imaginablehayal edilebilir
eligibleuygun

Bu sıfatlar cümle sonunda kullanıldığı zaman anlamları değişmez.

There are visible dust.
Görünür toz var.

Hayal edilebilir parası var.
He have imaginable money.


The+sıfat(sıfat isim)


Böyle cümle yapılarında sıfat isimleşir.

Uzun boylular basketbol oynamak zorunda.
The tall have to play basketball.

The rich should be give money to poor people.
Zenginler fakir insanlara para vermeli.


Sıfat isimler


İngilizce sıfatlar -adjectives…Bazı isimler sıfat yerine geçip başka bir ismi niteleyip sıfata dönüşürler. Bazen de bir anlam kazanırlar.

Metal bir masa gördüm.
I saw a metal table.

Metalik bir masası var
He have a metallic table.(metal görünümlü)


Ortaç/Participles


şimdiki zaman(-ing) ve geçmiş zaman ortaçları (-ed) sıfat olarak kullanılabilirler.

boiled water.
kaynamış su

He have an amusing friend.
Onun eğlenceli bir arkadaşı var.

Kırılabilir bir kapı aldı.
She bought a breakable door.


Sıfat sıralaması


Bazen ismi nitelerken çok fazla sıfat kullanmamız gerekir. Bunun genelde kullanılan bir sıralaması vardır.

Cinsi, şekli/biçimi,rengi,nereden olduğu yapıldığı alındığı yer, geçmiş ortaç(handmade ..gibi),kullanılan malzeme ve isim


Karşılaştırma


İngilizce sıfatlar ..Üstünlük ve en üstünlük : sadece derecelendirilebilen sıfatlar ile yapılır.

sıfatcomparativoEn.üstünlük
welliyibetter-daha iyithe best-en iyi
badly-kötüworse-daha kötüthe worst-en kötü
much-çokmore-daha çokthe most-en çok
little-azless-daha azthe least-en az

Üstünlük


Karşılaştırdığımız şeylerin ayrı ayrı şeyler olduğunu belirtmek için than kullanılır. Aynı cins şeyleri karşılaştırıyorsak the+ üstünlük şeklinde kullanılmalı.

Akıllı

Bu çocuk benden akıllı.
This boy is clever than me.

O çocuk en akıllısı.
That boy is the cleverest.


-er..-er

o giderek daha da gençleşiyor.
she is getting younger and younger.

the..üstünlük..the(ne kadar…o kadar)

İngilizce sıfatlar -adjectives..Bu cümle kalıbı neden-sonuç ilişkisini ifade eder.

The more you eat, the more weight you will gain.
Ne kadar çok yemek yersen,o kadar çok kilo alırsın.

The more books you read, the more knowledgeable you will be.
Ne kadar çok kitap okursan,o kadar çok bilgili olursun.


More..most kullanımı


More money was spent than necessary.
Gerekenden daha fazla para harcandı.

more snowing than we expected today.
bugün beklediğimizden daha fazla kar yağıyor.

Çoğu Türk müziği beni eğlendiriyor.
Most Turkish music entertains me.


En üstünlük


Bir şeyi ..o şeyin bulunduğu gruptakilerle karşılaştırmak için kullanılırken başına the belirli tanım edatı kullanılır.

Mete okulun en akıllı çocuğudur.
Mete is the cleverest boy in the school.


İngilizce sıfatlar – Karıştırılan sıfatlar


sıfatüstünlüken üstünlük
badworseworst
illworseworst
good/wellbetterThe best
far(yer)fartherfarthest
far(yer ve zaman)furtherfurthest
little(miktar)lessleast
little(boyut)smallersmallest
late(zaman)laterLatest
late(sipariş)latterlast
manymoremost
old(kişi,nesne)OlderOldest(en yaşlı)
old(aile fertleri)eldereldest
muchmoremost

as…as


kişi ya da nesne için kullanılır. Bu karşılaştırmada benzer olduklarını ifade etmek için kullanılır.

Kol-arm

My arm is as strong as its arm.
Benim kolum onun kolu kadar güçlü.


My legs are as beautiful as her legs.
Benim bacaklarım onun bacakları kadar güzel.

Bazı as..as formunda olan ifadeler kalıplaşmıştır. Bazıları…

as preety as a picturebir resim kadar güzel
as cold as icebuz kadar soğuk
as hot as fireateş kadar sıcak
as white as snowkar kadar beyaz
as soft as cottonpamuk kadar yumuşak

As…as : İsim ya da zamir önüne gelirse;
Kedi benim kedim kadar sevimli.
The cat is as cute as my cat. (Edat)

Cümleden önce gelirse;
köpek ayı kadar büyük.
the dog is as big as bear is.(cümle) bağlaç oldu.


the same + isim + as


Onunla aynı dersi öğrenir.
She learns the same lesson as his.


Benzerlik ve farklılık


Göz-eye

Gözleri sizinkinden farklı.
Her eyes are different from yours.


Gözleri seninkine benziyor.
Her eyes are similar to yours.

Gözleri seninkiyle aynı.
Her eyes are the same as yours.


benzerlik


Benzerlikleri yaparken derecelendirme de yapabiliriz. Benzerliklerimize kesinlik ..anlam katarız.

Gözleri sadece / neredeyse / tamamen seninkiyle aynı.
Her eyes are just / almost /exactly the same as yours.


So…as


Kıyaslarken ..Daha önce öğrendiğimiz as..as (kadar) formunun zıttı gibi de düşünebiliriz. So…as(kadar ..değil)

Kız onun kadar güzel değil.
The girl is not so pretty as her.


Zıt sıfatlar


DOĞRU , correctYANLIŞ , mistaken / wrong
açık (renk)lightkoyu(renk) dark
kolay , easyzor , difficult
basit , simplezor , complicated
ilginç , interestingsıkıcı , boring
akıllı , intelligentaptal , stupid
büyük , big / largeküçük , small
uzun , longkısa , short
pahalı , expensive / dearucuz , economical/cheap
açık , openkapalı , closed
uzun boylu , tallkısa boylu , short
dar , narrowgeniş , wide
modern , moderneski , old
zengin , richfakir , poor
genç , youngyaşlı , old
mutlu , (un)happyüzgün , sad
iyi , goodkötü , bad
zayıf,ince , skinny / thinşişman , fat
samimi , sincereutangaç , shy

İşaret zamirleri ve sıfatlar ile ilgili alıştırmalar yapabilirsiniz.

Soru zamir ve sıfatı WHAT ile ilgili alıştırmalar…


Kelimelerin zıtlarını bulunuz.

Narrow

wide

short

fat

old

dark

Good

short

rich

bad

tall

old

Tall

small

bad

wide

narrow

short

Correct

tall

wrong

shy

thin

fat

İnteresting

narrow

modern

sincere

boring

stupid

Sincere

shy

long

poor

open

tall

Expensive

dark

rich

wide

cheap

poor

Rich

young

expensive

sincere

wide

poor

Open

simple

tall

closed

wide

narrowBir Cevap Yazın