İtalyanca zarf

İtalyanca zarf


Zarflar


İtalyanca zarf bütün dillerdeki gibi  : fiili, sıfatı yada başka bir zarfı nitelerler.

Zarflaryükleme ,nasıl(come?),ne zaman(quando?),nerede(dove?) sorularına cevap verir.
yüklemin anlamını tamamlar ve eylemin nasıl olduğunu gösterir.
yükleme anlam katıyorlar: zaman, yer, soru durumları gibi bu anlamlarla değişiyorlar

He is singing bad.
O kötü şarkı söylüyor.
Sta cantando male.
-male :eylemin nasıl yapıldığını gösterir.kötü


Fiilleri niteler


He is working good.
İyi çalışıyor.
Sta lavorando bene.
Anlamı:Çalışmakla güzel şeyler yapıyor.


Zarflar sıfatları niteler


He is really bad.
O gerçekten kötüdür.
Lui é veramente cattivo.
anlamı:gerçekten de şu anlama gelir: o kesinlikle kesinlikle kötü bir insan.


Diğer zarfları niteler


İtalyanca’da dişil sıfatlara (-mente) ekliyoruz: italyanca zarf yapıyoruz

İngilizce’de sıfatının sonuna (-ly) koyularak sıfatları: zarf yapıyoruz.

My teacher sometimes tells a lot of stories.
Öğretmenim bazen çok fazla hikaye anlatır.
Il mio insegnante raccontamolte bene storie.
Anlamı: öğretmen gerçekten iyi hikayeler hakkında konuşuyor.


sıfat(f)+mente : zarf


Son sesli harfi (-le veya-ra) ile sona ererLocal : locale
(e)ile biten dişil ve eril sıfatlarLocale-e : local
(-le or-ra) ile bitenlerin son seslisi düşer.Local+mente : localmente (locally-lokal olarak)zarf oldu.

SIFATİtalyancaingilizcetükçe
velocevelocementefastlyhızla
recenterecentementerecentlyson.günlerde
comodacomodamentecomfortablyrahatça
finalefinalmentefinallyen sonunda
regolareregolarmenteregularlydüzenli.olarak

İtalyanca zarf /Düzensiz zarflar


Sıfatlardan nasıl zarflar yapılacağını gördük, ancak bazı sıfatlar düzensizdir, -mente koyulmadanda zarf olurlar

Zarfsıfat
Bene /iyiBuono /iyi
Vicino /yakınVicino /yakın – değişiklik göstermez

İtalyanca zarf /Yer zarfları


Zarfların yüklemin anlamını tamamladığını biliyorsunuz, bu yer zarflarıda eylemin nerede olduğunu gösterir.


LONTADO-uzak


The house is far away from them
Ev onlardan uzak
La casa é lontana da loro. 


DAVANTİ-önünde


The pear is in front of the watermelon
Armut karpuzunönünde
La pera é davanti all’anguria.


 
There’s a cat in front of the car.
Arabanın önünde bir kedi var.
C’è un gatto di fronte alla macchina.


DİETRO-arkasında


The watermelon is behind the pear
Karpuz armutun arkasında
L’anguria é dietro la pera


The cat is behind the car.
Kedi arabanın arkasında.
Il gatto è dietro l’auto.
 


A SİNİSTRA-solunda


The policeman is staying left by the doctor.
Polis ,doktorun solunda duruyor.
İl polziotto é rimasto a sinistra dal medico.


A DESTRA-sağında


The doctor is staying right of the policeman.
Doktor ,polisin solunda duruyor.
İl dottore sta restando a destra del poliziotto.


İtalyanca zarf örnekleri;


Türkçeİtalyancaİngilizce
arkasındadietrobehind
alttain fondoat the bottom
önündedi fronteİn front of
oradalà/lì/cithere
buraya, buradaquihere,over here
öndavantifront
burdavicinohere
uzaklontanofar away
dışındafuorioutside
yukarıdakisopraabove
altındasottobelow
üstündeiil in fondoon top there
yukardali sopraup there
tam burayaqui sopraup here
buraya, buradaqui sottodown here

İtalyanca zarf /Zaman zarfları


GİA-.çoktan,zaten…


She already came.
O zaten geldi.
Lei è già venuta.


APPENA-daha,henüz

ANCORA


She didn’t come yet.
Daha gelmedi.
Lei non è ancora venuta.


DOMANİ-yarın


She is coming tomorrow.
O yarın geliyor.
Lei verrà domani.


PRİMA-önce


she came before midnight
gece yarısından önce geldi
è venuta prima di mezzanotte


DOPO-sonra


she came after sunrise.
Güneş doğduktan sonra geldi.
è venuta dopo l’alba.


ORA-şimdi


she came just now.
O şimdi geldi.
lei è venuta solo ora.


ORA-az önce,şimdi…


she came just now.
o şimdi geldi.
lei è venuta solo ora.


nadirenraramenterarely
sık sıkspessooften
bir ay önceun mese faone-month-ago
yarından sonradopo domaniafter-tomorrow
bugünoggitoday
dünieriyesterday
önceki günL’altro ierithe-day-before
bir yıl önceun anno faone-year-ago
ara sıraqualche voltesome times

İtalyanca zarf /Soru zarfları

COME-nasıl?


How is he?
O nasıl?
Come è lui?


DOVE-nerede?


Where is he?
O nerede?
Dov’è lui?


QUANDO-ne zaman


When is he coming?
O ne zaman geliyor.
Quando sta arrivando?


QUANTOne kadar?


how much is that car?
Bu araba kaç para?
quanto è quella macchina?


İtalyanca zarf /Davranış ,tutum zarfları

TROPPO-çok,fazla


The cat is too small.
Bu kedi çok küçük
Il gatto è troppo piccolo


POCO-az


I want little sugar.
Az şeker istiyorum.
Voglio poco zucchero.


TANTO-fazla


bayağı çokparecchioNiteler-fiil, isim, sıfat ve diğer zarflar
azpocoNiteler-fiil, isim, sıfat ve diğer zarflar
çokmoltoNiteler-fiil, isim, sıfat ve diğer zarflar
fazlatantoNiteler-fiil, isim, sıfat ve diğer zarflar
fazlatroppoNiteler-fiil, isim, sıfat ve diğer zarflar

Sugar is so much.
Bu şeker çok fazla
Lo zucchero è tanto.


İtalyanca zarf / başka zarflar


yanicosiso
geçtardilate
dan berida-quandosince
sık sıkspessooften
öncefaago
çok fazlatroppotoo much
çokmoltovery
Dahapíumore
gerçektengiustamentetruly
en kötüpeggioworst
hiçmaiever
zatengiáalready
yakındaprestosoon
karşısındacontroagainst
birlikteinsiemetogether
ötesindeoltrebeyond
aslanon..mainever
hızlı-bir-şekildequicklypresto

She slept two hours ago.
İki saat önce uyudu.
Ha dormito due ore fa.
 
She is coming fastly.
O hızla geliyor.
Lei sta arrivando velocemente.
 
She never eats chicken.
Asla tavuk yemez.
Lei non mangia mai pollo.
 Bir Cevap Yazın