İtalyanca zarf


Zarflar


İtalyanca zarf bütün dillerdeki gibi  : fiili,sıfatı yada başka bir zarfı nitelerler.

Zarflar yükleme ,nasıl(come?),ne zaman(quando?),nerede(dove?) sorularına cevap verir.

Zarflar, yüklemin anlamını tamamlar ve eylemin nasıl olduğunu gösterir.
Onlar yükleme anlam katıyorlar: zaman, yer, soru durumları gibi bu anlamlarla değişiyorlar.He is singing bad.
O kötü şarkı söylüyor.
Sta cantando male.
-male :eylemin nasıl yapıldığını gösterir.kötü


Zarflar fiilleri niteler


He is working good.
İyi çalışıyor.
Sta lavorando bene.
Anlamı:Çalışmakla güzel şeyler yapıyor.


Zarflar sıfatları niteler


He is really bad.
O gerçekten kötüdür.
Lui é veramente cattivo.
anlamı:gerçekten de şu anlama gelir: o kesinlikle kesinlikle kötü bir insan.


zarflar diğer zarfları niteler


İtalyanca’da dişil sıfatlara (-mente) ekliyoruz: italyanca zarf yapıyoruz

İngilizce’de sıfatının sonuna (-ing) koyularak sıfatları: zarf yapıyoruz.My teacher sometimes tells a lot of stories.
Öğretmenim bazen çok fazla hikaye anlatır.
Il mio insegnante raccontamolte bene storie.
Anlamı: öğretmen gerçekten iyi hikayeler hakkında konuşuyor.


sıfat(f)+mente : zarf


Son sesli harfi (-le veya-ra) ile sona erer
(e)ile biten dişil ve eril sıfatlar
(-le or-ra) ile bitenlerin son seslisi düşer.
 
Local : locale
Locale-e : local
Local+mente : localmente (locally-lokal olarak)zarf oldu.

SIFAT
veloce
recente
comoda
finale
regolare
ZARF
velocemente
recentemente
comodamente
finalmente
regolarmente
Zarf
fastly
recently
comfortably
finally
regularly
Zarf
hızla
son.günlerde
rahatça
en sonunda
düzenli.olarak

Düzensiz zarflar


Sıfatlardan nasıl zarflar yapılacağını gördük, ancak bazı sıfatlar düzensizdir, -mente koyulmadanda zarf olurlarÖR.
Buono (sıfat) iyi:
bene (zarf) iyi.
Bazı eril zarflar hiç değişiklik göstermez
Vicino(sıfat):vicino(zarf) yakın


Yer zarfları


Zarfların yüklemin anlamını tamamladığını biliyorsunuz, bu yer zarflarıda eylemin nerede olduğunu gösterir.


LONTADO-uzak


İtalyanca zarf

The house is far away from them
Ev onlardan uzak
La casa é lontana da loro. 


DAVANTİ-önünde


İtalyanca zarf

The pear is in front of the watermelon
Armut karpuzunönünde
La pera é davanti all’anguria.


 
There’s a cat in front of the car.
Arabanın önünde bir kedi var.
C’è un gatto di fronte alla macchina.


DİETRO-arkasında


İtalyanca zarf

The watermelon is behind the pear
Karpuz armutun arkasında
L’anguria é dietro la pera


The cat is behind the car.
Kedi arabanın arkasında.
Il gatto è dietro l’auto.
 


A SİNİSTRA-solunda


The policeman is staying left by the doctor.
Polis ,doktorun solunda duruyor.
İl polziotto é rimasto a sinistra dal medico.


A DESTRA-sağında


The doctor is staying right of the policeman.
Doktor ,polisin solunda duruyor.
İl dottore sta restando a destra del poliziotto.


İtalyanca zarf örnekleri;


arkasında
altta
önünde
orada
buraya, burada
ön
burda
uzak
dışında
yukarıdaki̇
altında
üstünde
yukarıda
tam buraya
buraya, burada
dietro
in fondo
di fronte
la/li
qui
davanti
vicino
lontano
fuori
sopra
sotto
iil in fondo
li sopra
qui sopra
qui sotto
behi̇nd
at the bottom
i̇n front of
there
here,over here
front
here
far away
outsi̇de
above
below
on top there
up there
up here
down here

Zaman zarfları


GİA-.çoktan,zaten…


She already came.
O zaten geldi.
Lei è già venuta.


APPENA-daha,henüz

ANCORA


She didn’t come yet.
Daha gelmedi.
Lei non è ancora venuta.


DOMANİ-yarın


She is coming tomorrow.
O yarın geliyor.
Lei verrà domani.


PRİMA-önce


she came before midnight
gece yarısından önce geldi
è venuta prima di mezzanotte


DOPO-sonra


she came after sunrise.
Güneş doğduktan sonra geldi.
è venuta dopo l’alba.


ORA-şimdi


she came just now.
O şimdi geldi.
lei è venuta solo ora.


ORA-az önce,şimdi…


she came just now.
o şimdi geldi.
lei è venuta solo ora.

nadirenraramenterarely
sık sıkspessooften
bir ay önceun mese faone-month-ago
yarından sonradopo domaniafter-tomorrow
bugünoggitoday
dünieriyesterday
önceki günL’altro ierithe-day-before
bir yıl önceun anno faone-year-ago
ara sıraqualche voltesome times

Soru zarfları

COME-nasıl?


How is he?
O nasıl?
Come è lui?


DOVE-nerede?


Where is he?
O nerede?
Dov’è lui?


QUANDO-ne zaman


When is he coming?
O ne zaman geliyor.
Quando sta arrivando?


QUANTOne kadar?


how much is that car?
Bu araba kaç para?
quanto è quella macchina?


Davranış ,tutum zarfları

TROPPO-çok,fazla


The cat is too small.
Bu kedi çok küçük
Il gatto è troppo piccolo


POCO-az


I want little sugar.
Az şeker istiyorum.
Voglio poco zucchero.


TANTO-fazla


Sugar is so much.
Bu şeker çok fazla
Lo zucchero è tanto.çok(too)-troppo
modify-verb,noun,adjective
bayağı çok-parecchio
modify-verb,noun,adjective and other adverbs
az-poco
modify-verb,noun,adjective and other adverbs
çok(very)-molto
modify-verb,noun,adjective and other adverbs
fazla-tanto
modify-verb,noun,adjective and other adverbs


İtalyanca zarf-diğerleri


yani
geç
dan beri
sık sık
önce
çok fazla
çok
Daha
gerçekten
en kötü
hiç
zaten
yakında
karşısında
birlikte
iyi
en-sonunda
sonra
tekrar
her zaman
Hatta-aynı-zamanda
çok fazla
sadece
hızla
aynı derecede
daha-iyi
asla
hızlı-bir-şekilde
ötesinde
so
late
since
often
ago
too much
very
more
truly
worst
ever
already
soon
against
together
well
finally
then
again
always
even,also
so much
just
fastly
equally
better
never
quickly
beyond
cosi
tardi
da-quando
spesso
fa
troppo
molto
píu
giustamente
peggio
mai
giá
presto
contro
insieme
bene
alla-fine
poi
di-nuovo
sempre
anche,pure
tanto
proprio,appena
velocemente
uqualmente
meglio
non..mai
presto
oltre

She slept two hours ago.
İki saat önce uyudu.
Ha dormito due ore fa.
 
She is coming fastly.
O hızla geliyor.
Lei sta arrivando velocemente.
 
She never eats chicken.
Asla tavuk yemez.
Lei non mangia mai pollo.
 


BAĞLAÇLARFİİLLER

Bir Cevap Yazın