İtalyanca zamir


zamir


Zamirler :İsmin yerine geçerler  İtalyanca zamir Türkçe’deki gibi kısımlara ayrılır.

Kimin yerine konulduğu belli olanlara=belirtili zamir,

Kimin yerine olduğu belli olmayanlara=belgisiz zamir denir.

Birisi beni çağırdı (derken belli olmadığından,belgisiz)
Qualcuno(birisi) mi ha chiamato
Someone (birisi) called me


Özne olarak kullanılan zamirler
pronomi personali


Şahıs zamirlerinde bildiğimiz gibi,

konuşan kişi 1.tekil şahıs

konuştuğun kişi 2.tekil şahıs

konuşulan kişi 3.tekil şahıstır.


İtalyada genelde insanlar resmi olmayan dil : sokak dili ile konuşurlar.


BENİOI
SENTUYOU. RESMİ / OLMAYAN
SENLEİYOU. RESMİ
OLUİ (egli)HE,SHE
OLEİ. (ella)IT
OESSO
ESSA
İT ERİL
İT DİŞİL
BİZNOİWE
SİZVOİYOU RESMİ / OLMAYAN
SİZLOROYOU. RESMİ
ONLARLOROTHEY

tu : sen olarak resmi olmayan dilde kullanılır.
lei : resmi insanlarla –tu yerine kullanılır.
voi ve –loro farkıda bu şekildedir.
İngilizcedeki –it : cansız bir nesneyi yada şeyi belirtecekseniz kullanılır.
İtalyanlar hiçbir zaman *it’i özne olarak kullanmazlar.


nesne olarak kullanılan şahıs zamirleri
Pronomi diretti


Bir fiilin doğrudan eylemidir.Cümlede nesne durumundaki ismin yerini alırlar.

Şahıs zamirinin -i hali almış durumudur.

Mesela ben bir kitap aldım.Burda kitap doğrudan nesnedir.Fiil tarafından yapılan doğrudan olaydır.


dolaylı nesne zamirleri =Neyi ? ve Kimi ?sorusuna cevaptır


Ben bir araba çaldım.Burda ben-özne
çalmak-fiil
araba ise-doğrudan eylemdir.

Şimdi bu doğrudan eylemin yerine :doğrudan eylemin zamirini koyuyoruz .Buda -o-dur.

essere} be -olmak =fiillinden sonra kullanılır.

biz futbol oynuyoruz
we play soccer.Noi giochiamo calcio.
ne yada kim sorusuna cevap.
futbol

dolaysız nesne zamirleri=kim? ve kimin için?sorusuna cevaptır.


iki tane şekli vardır.

 1. Zayıf şekli
 2. güçlü şekli

Zayıf şekil-fiilden önce kullanılır


beni
seni
seni
onu
onu
bizi
Sizi
onları
Bana
sana
sana
ona
ona
bize
size
onlara
mi (me)
ti (you)
la(you)
lo (him)
la (her)
ci(us)
vi (you all)
li leLiLe (you all)

Bu şekil sık sık  ‘fiilden önce ‘ kullanılır.
 


you see him
Tu lo vedi


mastar fiilinin sonuna konur=Eğer bir mastar ekinden sonra gelirse bitişik yazılır.Sonunda -e varsa düşer.


I want to see him
Onu görmek istiyorum
İo voglio vederlo

 
Özne zamiri olmadan kullanılır.


Seni arayacağım
I will call you
Ti chiameró


Bazende bir fiilin ucuna eklenir ve değişik şekillerde olur.volere,dovere,potere


He wants to see us
O bizi görmek istiyor.
Vuole vederci.


Eğer geçmiş zamanda kullanmamız gerekirse,’avere’ fiili ile birleşir.Fakat çoğul olan’li ve le hiçbirzaman birleşmez.
Eğer nesne zamirine ‘ecco’ eklersek


eccomi-işte burdayım
eccoti-işte burdasın
eccola-işte burda(f) anlamına gelir.


güçlü şekil-fiilden sonra kullanılır


beni
seni
onu,[erkek] onu,[dişi]  
bizi
me (me)
te (you)
lui (him)
lei (her)
sé (himself,yourself
noi (us)

O beni itti
He pushed me
Lui ha spinto me.


Edat tümleçlerinden sonra kullanılır:


about,behind,for,with,to,so on üzere,arkada,için,ile,karşı,buna benzer..edatlarından sonra kullanılır. Amaç,araç özgülük… gibi anlamlarla açıklayan unsurdur.

Bu kalem senin için
This pencil is for you
Questa matita è per te


Questa matita é per
2.  cümlede vurgu:
Cümlenin vurgusu yüklemdedir ve hangi öğe vurgulanacaksa yükleme yaklaştırılır.


Onu seviyorum
I love him
Amo lui


3. iki zamir üst üste kullanılır.
…noi e loro .
4. Karşılaştırmalarda


Funda benden kısa.
Funda is shorter than me
Funda é piú piccolo di me.

Örneğin :

ben erkek çocukları davet ettim.
I invite the boys.
Ho invitato i ragazzi.

Burada kimi davet ettin? sorusuna cevap veren ,nesne zamiridir.cevap -erkek çocuklarını olur.

Ben onları davet ettim dediğimizde,
I invite them 
li invito olur


Tümleç olarak kullanılan şahıs zamirleri


İtalyanca zamir aynı bizim zamirlerimize benzerlik gösteriyor.

ismin -a,-e halindedir. KİME,NEYE Sorularına cevap verir.

Şahıs ön plandadır.
Birkaç fiil ile beraber kullanılır.
regolare(hediye etmek),
dire(söylemek),
parlare(konuşmak)
scrivere(yazmak),
telefonare(telefon etmek)
 
Nesne zamirleri gibi güçlü ve zayıf şekilleri vardır.“1.şekil(güçlü) fiilden sonra”

bana (to me)
sana(to you)
ona(to him/to her)
bize(to us)
size(to you)
onlara(to them)
a me
a te
a lui/a lei
a noi
a voi
a loro

“2.şekil(zayıf) fiilden önce”

bana (to me)
sana(to you)
ona(to him/to her)
bize(to us)
size(to you)
onlara(to them)
mi
ti
gli/le(eril/dişil)
ci
vi
gli/loro

Loro zamiri ek almadan tümleç olarak fiilden sonra kullanılabilir.
kendilerinden önce mastar olursa bitişik yazılırlar.
 
zayıf şekilliler, fiilden önce gelir.Fiil ön planda olur.
Zayıf şekilli olanlarmastar ‘a bitişik yazılır.
telefonarle gibi.


Dönüşlü zamirler


reflexive pronouns,dönüşlü zamirler ; myself,yourself,himself…
Özne ve nesne aynı kişi yada eşya ise,o eylem dönüşür.Nesne zamirleri ile karıştırmamak lazım.


Özne ile nesne aynı ise kullanılır.


Mi
ti
si
ci
vi
si
kendim
kendin
kendi
kendisi
kendimiz
kendileri
myself
yourself
himself,herself,itself
ourselves
yourselves
themselves,yourselves

ÖRNEĞİN;
kendimi kestim.
I cut myself
mi sono tagliato


Özne vurgulanmak istendiğinde


Dönüşlü zamirler ,dönüşlü fiillerle bir araya gelirler.Eylem konunun üzerinde kendini yansıtır.
Dönüşlü fiillerin sonuna eklenir.
Ya da mastar fiiline eklenir.Ama son -e harfi düşer.
 
mi,ti,si,vi = h harfi yada sesli harften önce;son -i harflerini düşürürler.
ci = sadece -i ve-e harfinde düşer.
 
fermare = to stop
fermarsi = to stop oneself
mi fermo = I stop
ti fermi = you stop
si ferma = he stops,she stops
ci feriamo = we stop
vfermate = you stop
si fermano = they stop
Bazende çoğul olan dönüşlü zamirler (ci,vi,si) dönüşlü fiil olmayanlarla da kullanılır.
 


İyelik zamirleri ve iyelik sıfatları


 
Possesive pronouns and adjectives
Pronomi , aggettivi possesivi
İyelik sıfatları ve iyelik zamirleri her ikiside ismin sahibidirler.İsmin kime ait olduğunu gösterirler.

 • İyelik sıfatlarından(benim,senin,onun…my,your,her… )sonra mutlaka isim olmalıdır.Bir tanım edatından sonra kullanılır.
 • il mio=my=benim

my eye
benim gözüm.
il mio occhio

 • İyelik zamirlerinden(Benim ki,senin ki,onun ki…mine,yours,his… )sonra isim kullanmayız.Yalnız kullanılır.

İt is her eye
O,onun gözüdür.
È il suo occhio

It is hers O,
onun kidir.
E ‘suo

Her ikiside ismin cinsiyetine ve sayısına uymalıdır.


İyelik sıfatları,possesive adjectives


Tekil/erilTekil/dişilÇoğul/erilÇoğul/dişil
 –
benim
senin
Onun
bizim
sizin
onların
tekil /eril
il mio
il tuo
il suo
il nostro
il vostro
il loro
tekil/dişil
La mia
La tua
La sua
La nostra
La vostra
la loro
çoğul /eril
i miei
i tuoi
i suoi
i nostri
i vostri
i loro
çoğul /dişil
le mie
le tue
le sue
le nostre
le vostre
le loro

Aile bireylerinden biri hakkında konuşurken,


benim kızkardeşim derken =
mia sorella denir la mia sorella denmez.

Bu benim kedimdir.
questo é il mio(benim,sıfat) gatto
questo é mio (benimdir,zamir)

Bu onun defteridir.
Questo é il suo guardaroba( sıfat)
Questo é suo (zamir)
iyelik sıfatları
My Benim
Your Senin
His Onun
Her Onun
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların
iyelik zamirleri
Mine Benim ki
Yours Senin ki
His Onun ki
Hers Onun ki
Ours Bizim ki
Yours Sizin ki
Theirs Onların ki

İyelik zamirleri,possesive pronouns


Asla tek başlarına kullanılmazlar.İsimden önce gelirler.İsmi nitelerler.

benim ki
senin ki
onun ki
onun ki
bizim ki
sizin ki
onların ki
mio
tuo
suo
suo
nostro
vostro
loro
Mine
Yours
His
Hers
Ours
Yours
Theirs

Belgisiz zamirler


örnekler

Senin kedin şişman,benimki zayıf
La tua gatto é grasso,La mia é magro (zamir= la miabenim)
Your cat is fat,mine is thin.

Kediniz şişman, benimki zayıf.
his car is fast,yours is slow
la sua auto é veloce,la tua é lento

benim mobiletim.-my scooter -il mio motorino
benim mobiletlerim -my scooters -i miei motorini

 
İtalyanca zamir lerden Belgisiz zamir ismin yerini alıp,isim gibi görev yaparlar.
qualcosa

 • herhangi bir şey anlamındadır.
 • fiilden sonra kullanılır.

Ekşi bir şey içiyorum.
Bevo qualcosa di acido
qualcuno

 • bazıları anlamındadır.
 • fiilden önce yada sonra kullanılır.

birisi beni uyandırdı.
qualcuno mi svegli
nessuno

 • hiçbir şey,hiç kimse anlamındadır.
 • fiilden önce yada sonra kullanılır.

hiç kimse gelmedi.
nessuno è venuto.
niente

 • hiçbir şey anlamındadır.
 • fiilden sonra kullanılır.

hiçbir şey hissetmiyorum
mi sento niente
tutto

 • ‘Tüm,bütün’ anlamındadır.
 • fiil,nesne yada zarftan önce kullanılır.

bütün gün çalıştım
Ho lavorato tutto il giorno
un po di

 • a little,a few
 • un poco di ‘nin kısaltmasıdır.

poco=küçük

 • Çok az anlamındadır.
 • fiilden sonra kullanılır.

Biraz acıktım
Sono un po ‘di fame
troppo

 • oldukça anlamındadır
 • Fiilden sonra kullanılır.

Çok yedim
Ho mangiato troppo
 


İlgi zamirleri


 
İtalyanca zamir ; ilgi zamirleri Türkçe’de bildiğimiz gibi ki eki gelerek isme sahiplenme verir.

che
ki zamiri (ki o,ki onu)
cinsiyet yada miktara göre değişmez.
Hangi,kim, ve o (that) kullandığımızda -che kullanılır.

ilquale
ki zamiri (ki o,ki onu)
Che’ye benzer ama,
cinse ve sayıya göre değişir.
eril tekil =il quale
eril çoğul=i quali
dişil tekil =la quale
dişil çoğul=le quali

cui
ki zamiri (ki o,ki onu)
edatlarla beraber kullanılır,tümleç oluşturur.
yalnız kullanılmaz.
cinsiyet yada miktara göre değişmez.
cümlede özne,nesne,tümleç değerindedir.

chi
colei,colui,coloro,cío…
o kimse ki’ anlamındadır.
cümlede özne,nesne,tümleç değerindedir.
ismin cinsine göre değişmez

 1. Edat+artikel+quale
 2. edat+cui bunlar aynı şeyi anlatırlar fakat 2. cümle daha anlaşılır olur.

örnek
He who listens,explain it for me.
Chi ascolta, spiegare per me.
 


İşaret zamirleri ve sıfatları


eril
questo (konuşana yakınlığı belirtir.)
quello(konuşana ve dinleyene uzak)
dişiL
questa (konuşana yakınlığı belirtir.)
quella(konuşana ve dinleyene uzak)
Tekil
this/this one
That/that one

this/this one
that/that one

Questo (bu) this = işaret sıfatı olarakda kullanılır.

isimden önce gelmez

sadece ismin yerini tutar.

Bu radyo benimdir.
Questo radio è il mio.DEĞİL.Bu işaret sıfatıdır.

Bu benimkidir.
Questo è il mio. (ismin yerini tuttu.)


Quello (o) that = işaret sıfatı olarakda kullanılır.


That one(that man)is my husband (işaret zamiri)
Bu (kişi)benim kocamdır.
Questo è mio marito.


THİS


Basitce düşünürsek,

bütün seslilerle =Quest’.(Sonunda vurgu işareti olanlar )seslilerle

Eril isimlerle =Questo

Dişil isimlerle =Questa


This is my car (işaret zamiri)
Bu benim arabamdır
Questa è mia car.


THAT


O senin şapkandır.
Quello cappello è il tuo.DEĞİL. bu işaret sıfatıdır.İsimden önce gelir.

O seninkidir.
Quello è il tuo.(ismin yerini tuttu)


İşaret sıfatları
aggettıvı dımostratıvı


QUESTO,QUELLOYukarıdaki tabloda verildiği gibi ,
Questo/questa BU
Quello,Quella O

Önüne gelen isimleri işaret yoluyla belirtir.Sayılabilen isimlerle kullanılır.

Bunlardan questo ve quello işaret zamiri olarak da kullanılır.

ste,-sta,-sti olarak dişil veye eril için değişir.Dinleyiciye yakın olan şeyler için kullanılır.

questo,quest,questa,quest’ = isimlerden sonra kullanılmaz.


İtalyanca isimler,italyanca zamir,

O ev yenidir.
questa casa è nuovo.
This home is new.


İtalyanca zamir,

Bu kitap eskidir.
Questo libro è antico.
This book is old.


önündeki isme göre değişirler.

Codesto ,quello yerine kullanılır.Bu da -thatşu anlamına gelir.Quello yerine kullanılır

codesto : Tuscany [İtalyada Toskana bölgesinde] de kullanılır ve literatürde ,edebiyatta kullanılır.

TEKİL
il gattoquel tavolo (o masa)
la figliaQuella figlia (o çocuk)
lo studentequello studente (o öğrenci)
l’oraquell’ora (o saat)
ÇOĞUL
i figliquei figli (o çocuklar)
gli studenteQuegli studente (o öğrenciler)
le cagnequelle cagne (o Köpekler)


Quello işaret sıfatı ismin cinsiyetine göre değişiklik gösterir.Tabloda ayrıntılı olarak görebilirsiniz.


QUESTO


Questo + qui,qua = güçlendirilir.Quello + Li,La = güçlendirilir.

This one here is my table.

Bu benim masam.
Questo è il mio tavolo qui.


TEKİL/ dişil
questa
Sessiz harflerden önce
quest
Sesli harflerden önce
eril
questo
Sessiz harflerden önce
quest
Sesli harflerden önce
ÇOĞUL
queste
sesli,sessiz harflerden önce
queste
sesli,sessiz harflerden önce
 
questi
sesli,sessiz harflerden önce
questi
sesli,sessiz harflerden önce
TEKİL,THAT/ eril.
quel(il)that
Sessiz harflerden önce
quei,those
quello(lo)that
Z,GN,PS,X ve
[S + sessiz ]lerden önce
Guegli,those
quell’ that
Sesli harflerden önce
Guegli,those
DİŞİL
quella that
Sessiz harflerden önce
quelle,those
quell’ that
Sesli harflerden önce
quelle,those

Soru zamirleri


 
Birkaç örnek:

This car is new (işaret sıfatı)
Bu araba yenidir.
Questa casa é nuovo.
 
That dog is big(işaret sıfatı)
Bu köpek büyüktür.
Quel cane è grande
 
These artists are famous. (İşaret sıfatı)
Bu artistler ünlüdür.
Questi artisti sono celebri. [erkek çoğul]
Queste artisti sono celebri. [dişi çoğul]  

Those pens are blue
Bu kalemler mavidir.
Quelle penne sono blu


chi
kim?
Yalnızca şahıslar için kullanılır.
Cins ve sayıya göre değişmez.

che
ne?
Yalnızca nesneler için kullanılır.
Cins ve sayıya göre değişmez.

quale
hangi,hangisi?
Hem şahıs hem nesne için kullanılır.
Cinse göre değişmez
Sayıya göre değişir.

quanto
ne kadar?
Hem şahıs hem nesne için kullanılır.
Cins ve sayıya göre değişir.Zamirler ile ilgili bir kaç test yapabilirsiniz.


ilgili ders ve testler


Ders 4- Bu nedir?
Ders 5 – Bu kimdir?
Ders 7 – Bu nasıl?
Ders 14 – Şahıs zamirleri
SIFATLAREDATLAR

Bir Cevap Yazın