İtalyanca sıfat

İtalyanca sıfat


İtalyanca sıfat


İtalyanca sıfat aynı Türkçe’de olduğu gibi isimleri nitelerler. İsimlerin yada sıfatların önüne gelerek onları renk,konum..gibi yönlerden tanımlar ve İtalyanca  sıfatlar Türkçe’de olduğu gibi ikiye ayrılır. Sıfatlar tek başına hiçbirşey yapamazlar mutlaka bir ismi nitelemeleri lazımdır.

Sıfatlar iki bölüme ayrılır.


1.niteleme sıfatları


Varlıkların niteliklerini bildirir.Renk,şekil,biçim gibi yönlerden açıklarlar.

yaşlı adam.
uomo anziano.

çalışkan çocuk.
laboriosa ragazzo


2.belirtme sıfatları


 1. işaret sıfatları(işaret zamirleriyle beraber kullanılır) questo,quello/bu,o
 2. belgisiz sıfatlar
 3. iyelik sıfatları
 4. soru sıfatları
 5. sayı sıfatları

Cins ve sayı


İtalyanca sıfat cins ve sayılarına göre de ayrılırlar.

-e ile bitenler(eril yada dişi)

çoğulu aynı isimlerdeki gibi -i.

-o ile bitenler ..(eril) 

çoğulu -i

-a ile bitenler ..(dişi) 

çoğulu -e

-e ile biten sıfatlar

 isimdeki gibi -c veya-g den sonra gelirse araya -h konur.

-e ………ile erilde dişilde olabilir.

mutlu adam /uomu felice.
mutlu kadın /donna felice

i ………eril ve dişilin çoğuludur.

mutlu adam /uomini felici.
mutlu kadınlar /donne felici

 io ile bitenler 

çoğulu -i veya -íi

vecchio/vecchi.
necessario/necessaríi

TekilÇoğul
-ia-ie
-ico -ici
-icaiche
-co,-cachi,-che
-go,gaghi,ghe

İsimlerden önce


İtalyanca sıfat / Bazı sıfatlar isimden önce gelir.

Sıfat
güzelbello
iyibuon,buona,
büyükGrande

Bilinen şekilde oluşturulur. Aşağıdaki oluşumlar sadece isimden önce gelirse uygulanır.

grande(harika)=sessizle başlayan erilden,dişilden önce=gran

sesliyle başlayandan önce =gran’

ERİL | TEKİLERİL | ÇOĞUL
buonobuoniZ,s+ünsüz
buon’buoniünlü ve ünsüz
bellobegliz,s+ünsüz
bell’begliünlü
Belbeiünsüz

DİŞİL | TEKİLDİŞİL | ÇOĞUL
buonabuoneünsüz
buon’buoneünlü
bellabelleünsüz
bell’belleünlü

İtalyanca sıfat / Eğer isimden sonra gelirse!,

**Diğerleri isimlerden sonra gelir.
**Renk veya ulus renkleri isimleri takip eder.
**Milliyet ismlerinde ,sıfat cinse göre ayrılır.

tekil dişil  /  çoğul dişil
l’italiana   / le italiane

 
Aynı sıfatı eril,dişil iki isim için kullanırsak sıfat erile uyar.
la porta è .
il tavolo .
sono rossi

 • Artikelleriyle birleştirelim.

la stella bianco…Beyaz yıldız.
il gatto zitto…Kedi sessiz.
la minestra acido…çorba ekşi


Renkler


Renkler önündeki isimlere göre eril yada dişi olarak değişir.

Renkler
beyazbianco/bianca
sarıgiallo /gialla
portakalarancione
pemberosa
kırmızırosso/rossa
koyu maviblu
açık mavi  azzuro/azzura
yeşilverde
kahverengimarrone
grigrigio/grigia
siyahnero/nera

superlative(üstün),kıyaslamak,
Türkçedeki ‘en’ ifadesinin karşılığıdır.Bu tür sıfatlarda sıfattan önce the veya my,his gelir.

Renklerle ilgili alıştırma


Belgisiz SIFATLAR


İtalyanca’da belgisiz sıfatlar, isimleri nitelendiren, ancak belirli bir sayı veya miktar belirtmeyen sıfatlardır. Bu sıfatlar, “bir” veya “birkaç” gibi belirli bir sayı ifade etmeyen sıfatlardan farklıdır.

Örneğin,

“alcuni libri” ifadesi “bazı kitaplar” anlamına gelirken.
“un libro qualsiasi” ifadesi “herhangi bir kitap” anlamına gelir.

Belgisiz sıfatlar, İtalyanca’da sıklıkla kullanılan ve isimleri belirlemekte önemli bir rol oynayan sıfatlardır. Bu nedenle, İtalyanca öğrenenlerin bu sıfatların kullanımını öğrenmeleri faydalı olacaktır.

Belgisiz sıfatlarNerde kullanılır
HERognisayılabilen isimlerden önce kullanılır.
BAZI,BİRKAÇqualchesayılabilen isimlerden önce kullanılır.çoğul veya tekil isimlerle kullanılır
BAZI,BİRKAÇ,BİRTAKIMalcunoSıfat önüne geldiği
İsmin cins ve sayısına göre değişir.
çekimlidir
BAZIAlcuni/alcuneçoğul isimlerle kullanılır
DİĞERaltroSayılabilen isimlerin önüne gelir
Önüne gelen isme göre farklı anlamlar taşır.
diğer,öteki,geçen gibi
ÇOKmoltoismin cins ve sayısına göre değişir.molte,molti olur.
HİÇBİRnessunoİsimlerden önce,herzaman tekil kullanılır.
BİRÇOK,EPEYparecchio,parecchiSıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre değişir.çoğul isimlerle kullanılır
AZpocoİsimlerden önce,çekimlidir.
BİRÇOK,ÇOKtantoSıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre değişir.
BÜTÜN,HEPSİtuttoisimden önce gelir.çekimlenir
FARKLIDiversi/diverseçoğul isimlerle kullanılır
ÇEŞİTLİ, DEĞİŞİKVari/varieçoğul isimlerle kullanılır

İyelik SIFATLARI


iyelik sıfatları,possessive adjectives

iyelik sıfatları ile ilgili alıştırma

Tekil/erilTekil/dişilçoğul/erilçoğul/dişil
BenimMineil miola miai mieile mie
Seninyouril tuola tuai tuoile tue
Onunhis/heril suola suai suoile sue
Bizimouril nostrola nostrai nostrile nostre
Sizinyouril vostrola vostrai vostrile vostre
Onlarıntheiril lorola loroi lorole loro

Soru SIFATLARI


Soru sıfatı
NE,NASIL,HANGİcheSıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre DEĞİŞMEZ
KAÇ ,NEKADARquantoSıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre değişir.
HANGİQualecinsine göre değil,sayısına göre değişir.

Sayı SIFATLARI


 1. uno (bir),centro(yüz),venti(yirmi) gibi
 2. sıra sayıları,primo(birinci),decimo(onuncu) gibi
 3. Bir miktarın nasıl bölüştüğünü gösteren sıfatlar.  a ve per getirilerek üleştirilir.
 4.  kesir sayıları onda iki (due decimi) gibi
 5. Çoğaltma sayılarıiki misli (doppio) gibi

İSİM-FİİL UYUMU


Türkçe’deki gibi isim,fiil,sıfat bir uyum içinde olmalıdır.
QUESTA è una borsa.
Bu bir çantadır. gibi.
 


KARŞILAŞTIRMA

İtalyanca sıfat / COMPARATİVES-COMPARATİVO


İki nesne veya kişi arasında büyüklük,küçüklük,üstünlük,eşitlik açısından karşılaştırma yapılır.

 • üstünlük söz konusu ise form=piú+sıfat+di
Piú…di/chemore…thandaha fazla
meno…di/cheless…thandaha az
cosi…comeas well askadar
tanto…quantoas much askadar

BÜYÜKLÜK KARŞILAŞTIRMASI


ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI


Ayla Sibel’den daha tembel
Ayla é piu pigro di Sibel


KÜÇÜKLÜK KARŞILAŞTIRMASI


ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI


Bu kitap bu kitaptan daha az iyidir.
questo libro è meno buono di quello libro


EŞİTLİK KARŞILAŞTIRMASI


ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI


Ayla, Lale kadar güzeldir.
Ayla è bella come Lale.


Üstünlük derecesi


Burada anlatılmak istenen o şeyin standartların üstünde iyi,kötü,tembel…olmasıdır. Sıfatı maksimum anlamda ifade eder.

İki türlü üstünlük vardır.
Üstünlük derecesi….bir sıfatı karşılaştırma olmadan en yüksek derecede ifade ediyorsa mutlaktır ; 

Üstünlük, en yüksek derecede ifade edise de, derecesi ancak diğer terimlerle karşılaştırıldğında görecelidir . Çoğunluğu ya da azınlığı ifade edebilir.


MUTLAK ÜSTÜNLÜK

SUPERLATİVO ASSOLUTO


Mutlak üstünlük sıfatın sonunun -issimo olarak değişmesiyle oluşur.

ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI
(karşılaştırma sıfatı-sesli)+-issimo,issima,issimi,issime

poco+issimo=pochissimoçok az
bello+issimo=bellissimo çok güzel
molto+sıfat (very +sıfat) moltissimoçok çok…epey…anlamında.
İngilizce : very very much..
İtalyanca sıfatlar, Sıfat

the girl is very beatiful.
la ragazza è bellissimo.
kız çok güzel.

Ayla çok tembeldir.
Ayla é pigrissimo


GÖRECELİ ÜSTÜNLÜK

SUPERLATİVO RELATİVO


İtalyanca sıfat ‘da Karşılaştırma esnasında ‘en yüksek’ ve ‘en düşük’ anlatılır.Bir veya birden fazla şeyi kıyaslar.

artikel+piú+sıfat
artikel+meno+sıfat

Sıfatcomparativogöreceli.üstünlükmutlak.üstünlük
İyi/benedaha iyi/meglioen iyi/il meglioçok iyi/benissimo
Kötü/maledaha kötü/peggioen kötü/il peggioçok kötü/pessimo
çok/moltodaha çok/piúen çok/il piúçok fazla/moltissimodi veya che ile kullanılır.
az/pocodaha az/menoen az/il menoçok az/pochissimodi veya che ile kullanılır.

Che=aynı şeylerin miktarlarını vurgularken kullanılır.


Düzensiz SIFATLAR


İtalyanca sıfat ‘da düzensiz bazı sıfatlar var. Genelde mutlak üstünlükte düzensiz oluyorlar.
büyük ,grande,

ÜSTÜNKIYASLAMALI
düzenli basso
düzensiz massimo
düzenli più grande
düzensiz maggiore

 
küçük , piccolo

ÜSTÜNKIYASLAMALI
düzenli piccolissimo
düzensiz minimo
düzenli più piccolo
düzensiz minore 

 
çirkin,kötü , brutto

ÜSTÜNKIYASLAMALI
düzenli bruttissimo
düzensiz pessimo
düzenli più brutto
düzensiz peggiore

güzel , bello

ÜSTÜN KIYASLAMALI
düzenli bellissimo
düzensiz ottimo
düzenli più bello
düzensiz migliore

yüksek , alto

ÜSTÜNKIYASLAMALI
düzenli altissimo
düzensiz supremo
düzenli più alto
düzensiz superiore

 
alçak , basso

ÜSTÜNKIYASLAMALI
düzenli bassissimo
düzensiz infimo
düzenli più basso
düzensiz inferiore 

 
iyi , buono

ÜSTÜNKIYASLAMALI
düzenli buonissimo
düzensiz ottimo
düzenli più buono
düzensiz migliore

 
kötü , cattivo

ÜSTÜNKIYASLAMALI
düzenli cattivissimo
düzensiz pessimo
düzenli più cattivo
düzensiz peggiore

Birbirine zıt sıfatlar


 
İtalyanca sıfat ‘da birbirine zıt olan sıfatların ufak bir listesi;

DOĞRU , correct
giusto
YANLIŞ , mistaken / wrong
sbagliato

 
açık renk , light
luminoso / chiaro
hafif , light
leggero

kolay , easy
facile
zor , difficult
difficile
basit , simple
semplice
zor , complicated
complicato
ilginç , interesting
interessante
sıkıcı , boring
noioso
akıllı , intelligent
intelligente
aptal , stupid
stupido
büyük , big / large
grande
küçük , small
piccolo
uzun , long
lungo
kısa , short
corto
pahalı , expensive / dear
caro
ucuz , economical/cheap
economico
modern , modern
moderno
eski , old
vecchio
açık , open
aperto
kapalı , closed
chiuso
uzun boylu , tall
alto
kısa boylu , short
basso
dar , narrow
stretto
geniş , wide
largo
 
iyi , good
buono
kötü , bad
cattivo
mutlu , (un)happy
(in)felice
üzgün sad
triste
genç , young
giovane
yaşlı , old
vecchio
zengin , rich
ricco
fakir , poor
povero
zayıf,ince , skinny / thin
magro
şişman , fat
grosso
samimi , sincere
sincero
utangaç , shy
timido
zarif , elegant
elegante
Sıfat
neşeli cheerfulallegro
(sız)rahat (un)comfortable (in)comodo
tatsız,sıkıcı unpleasantantipatico
güçlü strongforte
nazik gentle gentile
cömertgenerousgeneroso
koyudarkscuro ,bruno,buio…
sarışın blondbiondo
ağır heavy / thickpesante
güzel,tatlınicesimpatico

Sıfat ile ilgili alıştırmaBir Cevap Yazın