Fiiller,geniş zaman


İtalyanca ders 15 ‘ de fiillere geçiyoruz yeni kelimelerimiz ile beraber birkaç fiil öğrenip onlarla beraber cümleler kuruyoruz.Fiillerin önündeki -mek,-mak mastar ekleri önünde kökleri vardır.

mak , kökü ‘uç’ tur.


Fiillerimiz

içmek bere

görmek vedere

çalışmak lavorare

gitmek andare

gelmek venire

yazmak scrivere

okumak leggere

açmak aprire

bakmak guardare


Korkmaya gerek yok.Herşey karışık geliyor biliyorum ama bizim dilimiz de ona bakarsanız karışık.Şahıslara göre ek alıyor. işte tam burda söylemem gereken İtalyanca’da da şahıslara ve zamanlara göre fiiller belli ekler alıyorlar.

Yapacağımız alıştırmalar dersimizi kolaylaştıracak.

Aşağıda verdiğim tablo geniş zaman tablosudur.

Şimdiki zaman için gerundio kullanmamız lazım.(kısaca-yor eki)


Öncelikle


Şahıslara göre aldıkları eklere bakalım.

Ama fiiller konusunda anlatıldığı gibi üç çeşit fiil var.

-are,-ere,-ire ile bitenler.


ARE
o
i
a
iamo
ate
ano
ERE
o
i
e
iamo
ete
ono
iRE
o
i
e
iamo
ite
ono

lavorare(çalışmak)
lavoro (ben çalışırım)
lavori (sen çalışırsın)
lavora (o çalışır)
lavoriamo (biz çalışırız)
lavorate (siz çalışırsınız)
lavorano (onlar çalışırlar)
andare (gitmek) DÜZENSİZ
vado (ben giderim)
vai (sen gidersin)
va (o gider)
andiamo (biz gideriz)
andate (siz gidersiniz)
vanno (onlar giderler)

guardare (bakmak)
guardo (ben bakarım)
guardi (sen bakarsın )
guarda (o bakar)
guardiamo (biz bakarız)
guardate (siz bakarsınız)
guardano (onlar bakarlar)
vedere (görmek)
vedo (ben görürüm)
vedi (sen görürsün)
vede ( o görür)
vediamo (biz görürüz)
vedete (siz görürsünüz)
vedono (onlar görürler)

leggere (okumak)
leggo (ben okurum)
leggi (sen okursun)
legge (o okur)
leggiamo (biz okuruz)
leggete (siz okursunuz)
leggono (onlar okurlar)
bere (içmek) DÜZENSİZ
bevo (ben içerim)
bevi (sen içersin)
beve(o içer)
beviamo (biz içeriz)
bevete (siz içersiniz)
bevono (onlar içerler)

scrivere (yazmak)
io scrivo (ben yazarım)
tu scrivi (sen yazarsın)
lui/lei scrive (o yazar)
Noi scriviamo (biz yazarız)
Voi scrivete (siz yazarsınız)
Loro scrivono (onlar yazarlar)
venire (gelmek)DÜZENSİZ
io Vengo (ben gelirim)
tu Vieni (sen gelirsin)
Lui /lei Viene(o gelir)
Noi Veniamo (biz geliriz)
Voi Venite( siz gelirsiniz)
loro Vengono (onlar gelirler)

appire (açmak)DÜZENSİZ 
io apro (ben açarım)
tu apri (sen açarsın)
lui/lei apre(o açar)
noi apriamo (biz açarız)
voi aprite (siz açarsınız)
loro aprono (onlar ararlar)
 
 


İtalyanca ders 15 :cümle kalıbı


stare + fiil kökü +gerundio


bakmak GUARDARE (un uomo).
GUARDANO
Guardo con il binocolo- dürbün ile bakar


Görmek  VEDERE (un occhio)göz(un oççio) VEDENDO
Vede con l’occhio – Gözle görür


yazmak SCRİVERE (una penna).
SCRİVENDO
scrive con la penna -kalem ile yazar


İçmek BERE ( caffé-kahve).
BEVENDO
beve caffé – kahve içer


gitmek ANDARE (autobus-otobüs.
ANDANDO
Va con l’autobus – otobüs ile gider
hatırlatma =yada bildiğimiz gibi con ile l’ birleşir coll’ olur

gelmek VENİRE (autobus-otobüs).
VENENDO
Viene con l’autobus – otobüs ile gelir.


açmak APPİRE (kapı-la porta)(l’uscio).
APPENDO
  apre la porta
  apre l’uscio – kapı açar
 


okumak LEGGERE (Kitap-il libro).
LEGGENDO
legge il libro
kitap okur.


çalışmak LOVORARE (ders-lezzione).
LAVORANDO
lavora la lezzione
ders çalışır.


Şimdiki zaman için gerundio eki koyalım.
Bunun için ‘stare’ fiili kullanmalıyız.


STARE (olmak)
1.tekil Sto
2.tekil Stai
3.tekil Sta
1.çoğul Stiamo
2.çoğul State
3.çoğul Stanno


are = ando
-ere = endo
-ire = endo


geniş zaman
Hakan scrive
Lui vede
L’insegnante legge
La gatta beve
Le cagne beve
L’uccello va
La polizia viene
L’ora lavora
Lei apre
Noi guardiamo
Voi bevete
geniş zaman
Hakan yazar.
O görür.
Öğretmen okur.
Kedi içer.
Köpekler içer.
Kuşlar içer.
Polis gelir.
Saatler çalışır.
O açar.
Biz bakarız.
Siz içersiniz.
şimdiki zaman
Hakan sta scrivendo
L’insegnante sta leggendo
La gatta sta bevendo
la cagne stanno bevendo
Gi uccelli stanno andando
La polizia sta venendo
Le ore stanno lavorando
Lei sta appendo
Noi stiamo guardano
Voi state bevendo
L’uomo sta bevendo l’acqua
şimdiki zaman
Hakan yazıyor.
Öğretmen okuyor.
Kedi içiyor.
Köpekler içiyor.
Kuşlar gidiyor.
polis geliyor.
saatler çalışıyor.
O açar.
Biz bakarız.
Siz içersiniz.
Adam su içiyor.

İtalyanca ders 15 test:


ALIŞTIRMALAR

A.Cümleleri İtalyanca’ya çeviriniz.
1.Yazıyorum.
2.Yazıyorlar.
3.Yazarsınız.
4.Öğrenciler çalışıyor.
5.Yaşlı adam okuyor.
6.Tembel çocuklar geliyor.
7.Terzi açar.
8.Polis bakar.
9.Diş doktoru içer.
10.Yorgun doktor içiyor.

B.Cümleleri Türkçe’ye çeviriniz
1.la gatta vedi.
2.İl gatto sta venendo.
3.L’automobile sta lavorando
4.La finestra sta aprendo.
5.la cagna guarda.
6.le donne stanno bevendo.
7.L’uccello sta venendo.
8.L’insegnante scrive.
9.La figlia sta va.
10.l’uomo sta bevendo il caffè.

CEVAPLAR

A.
1.İo sto scrivendo.
2.Loro stanno scrivendo.
3.Tu scrivi
4.Le studentesse sta lavorando.
5.Il vecchio sta leggendo.
6.İl pigro bambini stanno venendo
7.İl sarto apre
8.la polizia guarda
9.İl dentista beve
10.İl stanco medico sta bevendo

B.
1.Kedi görür
2.(erkek) kedi görüyor.
3.Otomobil çalışıyor.
4.Pencere açılıyor.
5.Köpek bakar.
6.Kadınlar içiyor.
7.Kuş geliyor.
8.Öğretmen yazar.
9.Kız çocuk gidiyor.
10.Adam kahve içiyor.


Şahıs zamirleri

Fiiller ile cümleler


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.