İspanyolca zamir

Zamirler konu anlatımları


İspanyolca zamir: Zamirler bilindiği gibi ismin yada bir varlığın yerini tutarlar. Kimi zaman fiilinde yerini tutabilir.

Konuları çalıştıktan sonra dersler bölümünde konularla ilgili anlatım ve testler ile daha iyi pekiştirebilirsiniz.

Kimin yerine konulduğu belli olanlara=belirtili zamir,
Kimin yerine olduğu belli olmayanlara=belgisiz zamir denir.


İşaret zamirleri

Alıştırmalar


Şahıs zamirleri

Alıştırmalar


tekilçoğul
Yo-benNosotros,-biz
-sen
bir arkadaşınızla konuşurken
Vosotros,vosotras-siz
Usted-siz
bir büyüğünle,patronunla …konuşurken
Ustedes-sizler
Él (eril) heEllos-onlar
ella(dişil) sheellas-onlar
Ello o

Vurgulu şahıs zamirleri


Vurgulu şahıs zamirleri her zaman fiilden sonra yer alır. Edatlar ile birlikte kullanılır.

Vurgulu şahıs zamirleri -con-ile birleşince : Her zaman fiilden sonra kullanılır.

Mi-conmigo (benimle) with me
Ti-contigo(seninle) with you
Si-consigo(onunla) with her/him

Mi-bana,beni,bendeCon nosotros-bizimle
Conmigo-benimle 
Ti-sana,seni,sendeCon Vosotros-sizinle
Contigo-seninle Ustedes –sizler
Si-ona,onu,ondaSi-onlara
Consigo-onunlaConsigo-onlarla


Fiillerle beraber , fiilin çekimi belli olduğundan, şahıs zamirleri genelde kullanılmaz

Yo vengo -ben geliyorum. Burada sadece vengo desek : ben şahıs zamirinin yaptığı bellidir. Biz de bir şey söylerken…ben geliyorum demeyiz. Geliyorum deriz. İşte onun gibi.


Vurgusuz şahıs zamirleri


Vurgusuz olan şahıs zamirleri ise:


Fiillerin : emir kipi , ulaç ve mastar hallerinde ; fiillerden sonra
Diğer bütün çekimlerinde fiilden önce kullanılır.

Me-bana,beni
Fiilden sonra
Nos-bize,bizi
Beni dinlemek
Escucha-me
(mastar fiili)
 
Te-sana,seniOs-size,sizi
Él,lo-onaLes-onlara
Él,la,lo-onuLos,las-onları
Se-onu,onaSe-onları,onlara
Seni çizerek
Dibujando-te
Onları çizerek
Dibujando-los
(dibujar fiilinden ulaç-dibujando)
Fiilden sonra
Beni çizerek
Dibujando-me
 Onları çizerek
dibujándolos

Üçüncü şahıs zamirleri

Not
El,la,lo,las
Bu şahıs zamirleri , tanım edatları ile karıştırılmamalıdır.
Mesela él (şah.z)ve el (tanım ed.) karıştırılmamalı.
Tanım edatı: ismi belirtir
Şahıs zamirleri:fiil ile beraber o fiilin öznesinin yerine geçer.

Tekil

dişilerilnötr
yalın hal (o)ellaélello
i-hali ( onu)lalo,lelo
e-hali ( ona)le,sele,se

Çoğul

dişileril
yalın hal (onlar)ellasellos
i-hali (onları)laslos
e-hali ( onlara)Les.seLes,se

La mujer (kadın)
La vi (onu gördüm)değiştir örnekleri
Las mujeres (kadınlar)
Las mande (onları gönderdim)
El hombre(adam)
Él viene (o geliyor)


Bazen cümlede özne ya da tümleç yerine de şahıs zamirleri kullanılır.


Öğretmenler benim için hediye alıyor.
Los maestros están recibiendo regalos para mi

O,onu bana alıyor.
El me lo están llevando.
They are taking it to me

Burada ‘o’ öğretmen ‘el’
‘Me’ bana
‘Lo’ onu


Dolayısıyla hepsi fiilden önce dizildi. Böyle olduğunda tümlecin ,öznenin yerine geçen bütün şahıs zamirleri ard arda dizildi.

Resmî yerlerde siz olarak,usted,ustedes kullanılır.


İlgi zamirleri
Soru zamirleri
İşaret zamirleri


Bunların birbirleriyle ilişkileri vardır.
Bizim dildeki ’ki’ bağlacı anlamı taşıyan :que,cual,quien,cuyo ilgi zamirleri
Soru zamirleri olarak kullanılır.
Bu soruların cevaplarında da işaret zamiri olarak gene bunlar kullanılır.

Arabayı benim için park etti
Estaciono el auto para mi 

Arkadaşım benimle yürüdü.
Mi amigo camini conmigo 

Kedi seninle geldi
El gato vino contigo 

Arkadaşım sana geldi.
Mi amigo vino a ti. 

Ali bizimle birlikte çalışıyor
Ali trabaja con nosotros

ÖZNE OLARAK KULLANILAN ŞAHIS ZAMİRLERİ


 
Şahıs zamirlerinde bildiğimiz gibi,
konuşan kişi : 1.tekil şahıs
konuştuğun kişi : 2.tekil şahıs
konuşulan kişi : 3.tekil şahıstır.


Benyo 
SenUstedusted:önemli birine konuşurken(öğretmen,patron)
Sentú:bir akrabanıza ,arkadaşınıza konuşurken
Oél(m)él:el tanım edatı ile karıştırılmaması için,vurguludur.
oella(f)
oello(neutro)
biznosotros/as
sizvosotros/as 
SizTekil-resmi 
siz
onlar
çoğul-resmi

NESNE OLARAK KULLANILAN

ŞAHIS ZAMİRLERİ


DOLAYLI NESNE ZAMİRLERİ

pronombres de objetos indirectos


Beni, bana
Seni, Sana
Onu, Ona (dişi)
Onu, ona (eril)
Bizi, Bize
Sizi, size
Onları, onlara (eril-dişil)
me
te
la
lo
nos
os
los,las
me
you
her,it
him,it
us
you
them

 Bir cümledeki doğrudan nesne fiilden etkilenen kişi, olay veya şeydir.
nesnenin yer aldığı yerde, bu zamir fiilin önüne yerleştirilir ve nesneyle daha önce kullanılan herhangi bir makalenin yerini alırlar.

yükleme “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden; nereye, nerede, nereden” sorularından uygun olanı sorulmalıdır.(-a, -e)(-da, -de, -ta, -te)(-dan, -den, tan, -ten)ekleri ile bağlanır.
 


You took the dog.
Köpeği aldın.
tomaste el perro
You took it.
Onu sen aldın.
(tú)Lo tomaste
He fed the dogs.
Köpekleri besledi.
Él alimentó a los perros. 
He fed them
Onları besledi.
Él los alimentó
She came to our house
Ella vino a nuestra casa
Evimize geldi.
She came to us
Ella vino nos.
O bize geldi (Kime?bize)

özne ne yapıyorsa ona cevap verir.


Ben bir araba çaldım.
Robé un coche.

Bana bir araba çaldı.(kime?bana)
Me robó un auto.

O onu bana getirdi.
Él me lo trajo.


DOLAYSIZ NESNE ZAMİRLERİ


Beni, bana
Seni, Sana
Onu, Ona (dişi)
Onu, ona (eril)
Bizi, Bize
Sizi, size
Onları, onlara (eril-dişil)
me
te
le
le
nos
os
les

İspanyolca zamirlerden dolaysız nesne zamirleri=kime? ve kimin için?sorusuna cevaptır.


Dolaysız bir nesnegenellikle doğrudan nesneyi alan bir kişidir.
ismin -i hali ile cevap verir.
Dolaylı nesneninnereye gittiğini,ne olduğunu gösterir.
dolaylı ve dolaysız nesne zamirleriberaber kullanıldığında
dolaylı nesne önce gelir.

le/les : lo, la, los, las dan önce gelirse. : se olarak değişir.


le lo = se lo
le la = se la
le los = se los
le las = se las
les lo = se lo
les la = se la
les los = se los
les las = se las


Ona veriyorlar.
They give it to her.
Ellas se lo dan.


dolaylı : les(se)
dolaysız: los


dale una silla.
ona bir sandalye veriniz.
give him a chair.


Dolaylı nesne zamirler,geçişli fiillerle kullanılırlar.

Aşağıda birkaç geçişli fiil örneği var.


ahogarse
abrumar emborrachar 
bochar 
bloquear 
acendrar
practicar 
minimizar
alquilarras
dibujar 
respiro 
dar
dibujar
acetificar 
boğmak
sarhoş olmak
bırakmak
engellemek
temizlemek
uygulama
küçültmek
kiralamak
çizmek
ertelemek
vermek
çizmek
ekşitmek

Le-La-L


LeerilOnu (eril) görmedim
No le vi.
LaDişilOnu(dişil) görmedim
No la vi
LoEril ve dişilOnu (eril) görmedim
No lo vi.
Onu(eşya) görmedim.
No lo vi

Le-La-Lo kullanımı


 TekilÇoğul
Le. -e hali       -i haliEril-dişil (ona)Eril -kişi (onu) 
LoEril + eşya(onu) 
LaDişil-kişi+eşya(onu) 
Les Eril-dişil (onlara)
Las Dişil(onlara)
Los Eril(onlara)

BELGİSİZ  ZAMİRLER


Yerini aldığı ismi nitelik,nicelik bakımından belirtir.Böylece ismi belirsiz halde bırakır.


alguienbirisi ,biriolumlu ve soru cümlelerinde kullanılır.
Nadiehiç kimsealguien’nin olumsuz formudur.
Algobir şeyBir şey ifade etmek için kullanılır
Nadahiçbir şeynadie’nin olumsuz formu

çoğul belgisiz zamirler =sıfat olarak da kullanılırlar.Çoğul isimlerin yerine geçer Cinsiyet konusunda hemfikir olunduğunda eril yada dişil formları kullanılır.


Muchos/asçok,birçok
algunos/asherhangi biri
Todos/asher şey
Todotüm
UNO
sayı sıfatı
çoğul halde ‘UNOS’
belgisiz zamir olarak kullanılır.

İLGİ ZAMİRLERİ


İspanyolca zamir çeşitleirnden ilgi zamirleri Hiç   bir şekilde yalnız kullanılmazlar.Bağlı olduğu isim hakkında bilgi verirler

İlgisoruİşaret
Quien-es (ki o)¿quién?¿Quienes?
Kim,kimler
Este,ese,aquel
Bu,şu,o
Que-ki onu¿Qué? Ne?Esto,eso,aquello
Cual-ki onu¿Cual?Hangisi?Tal-Böyle
Cuanto-a
En kadar ki
¿Cuanto?Ne kadar?Tanto-O kadar
Cuyo-a (ki onun)  

Kapattığım perde benim üzerime düştü.
La cortina que cerré esta sobre mi (perde ki kapattığım) 

Oturduğum koltuk bana annemden kaldı.
El asiente que me habia dejado era mi madre. 

Bağırdığın adam
El hombre al que le gritaste 

Sevdiğin kadın
La mujer que amas 

Gittiğin insanlar çok kötü
Las personas a las que vas son muy malas.

Tekil
ERİLDİŞİL  
queQueKi oSayısız ,cinssizdir.
CualCualKi onuel,la,lo,las,los tanım edatları ile kull.
isim gibi kull.sadece todo sıfatı alır
QuienQuienKi o 
CuyoCuyaKi onunsayı ve cins bakımından değişir.
İsme uyar.
CuantoCuantoNe kadar ki 

que,cual,cuyoşahıs ve eşya için kullanılır.
quiensadece şahıslar için kullanılır.
cuyoSıfat değerindedir ve kendinden öncekine değil,
sonraki isme uyar.
edatlarla beraber  kullanılır,
o isimleri tamamlayan bir sıfat gibidir.

Çoğul
ERİLDİŞİL 
Que
cuales
quienes
cuyos
cuantos
Que
cuales
quienes
cuyas
cuantos
Ki onlar
ki onları
ki anlar
ki onların
ne kadar ki

SORU  ZAMİRLERİ


TekilÇoğul-f,mKullanım yerleri
Que
Ki onu
Que
Ki onlar
Sayısız,cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Cual
Ki onu
Cümlesindeki
Ki onları
Cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Quien
Ki o
Quienes
Ki onlar
Cinssiz
Yalnız şahıslar İçin kull.
Cuyo-a
Ki onun
Cuyos
Ki onların
Şahıs+eşya İçin kull.
Cuanto-a
Ne kadar ki
Cuantos
Ne kadar ki

 
 

İspanyolca zamir ‘de :Soru zamirleri vurguludur.

¿Quién?¿QuiénesKim ? Şahısların kimliklerini sorar.

Alıştırmalar


¿QuéNe? Eşyaların niteliğini,şahıs ve eşyaların bir özelliğini sorar.

Alıştırmalar¿Cuál? Hangisi? Şahıs yada eşyalar arası benzerlikleri sorar.
Alıştırmalar


¿Cuánto? Ne kadar? Şahıs yada eşyaların kaç tane olduklarını sorar.
Alıştırmalar


¿dónde? nerede?

Alıştırmalar


¿por qué ? niye?

Alıştırmalar


¿cual ,que,cuyo? kimin?Hangisi?

Alıştırmalar


¿Cuantos? kaç tane,ne kadar?

Alıştırmalar


ZAMİRLERİN HALLERİ


İspanyolca zamir ‘de :Zamirler bildiğimiz gibi isimlerin yerini tutarlar. Dolayısıyla aldıkları hallerde isimlerin aldıkları hallere benzer ama daha karmaşıktır.


 ÖzneNesneBir neden varsa
Şahıs zamirleri
(tú-sen)
Aynen kullanılır
Tú-sen
-i hali
Te-seni
Benim için
Por tú denmez
Por ti de ir

Yalın hali.haliE.haliİn.haliİ.haliBeraberlik
YoMe MiBenim
beni
bana
bensiz…
Conmigo
Te Ti Contigo
Él,ella,elloLo,le
la-lo
(onu)
Le’se
le´se
(ona)
   
Nosotros/asNosNosotros/as
Vosotros/asOsVosotros/as
Ellas/os  Los,las
(onları)
Ellos-ellasOnların
onları
onlara..
 

BİRLEŞİK ZAMİRLER


İspanyolca zamir ‘de vurgusuz olan şahıs zamirleri : fiillere bitişik yazılabilir.

Eğer : fiilden önceyse telaffuzda beraber söylenirler.
Fiilden sonra bitişik yazılırlar.

Bu olay tamamen tellaffuz ile alakalıdır.. Bitişik yazılmazlarsa vurgu başka heceye” gideceğinden telafuzu değişir. Bazen iki şahıs zamiri bile fiil sonuna eklenebiliyor.


Bana onları ver
Dámelos


SIFATEDAT

Bir Cevap Yazın