İspanyolca zamir

Zamirler


İspanyolca zamir: Zamirler bilindiği gibi ismin yada bir varlığın yerini tutarlar. Kimi zaman fiilinde yerini tutabilir.

Konuları çalıştıktan sonra dersler bölümünde konularla ilgili anlatım ve testler ile daha iyi pekiştirebilirsiniz.

Kimin yerine konulduğu belli olanlara=belirtili zamir,
Kimin yerine olduğu belli olmayanlara=belgisiz zamir denir.
IS ZAMİRLERİ


İlgisoruİşaret
Quien-es (ki o)¿quién?¿Quienes?
Kim,kimler
Este,ese,aquel
Bu,şu,o
Que-ki onu¿Qué? Ne?Esto,eso,aquello
Cual-ki onu¿Cual?Hangisi?Tal-Böyle
Cuanto-a
En kadar ki
¿Cuanto?Ne kadar?Tanto-O kadar
Cuyo-a (ki onun)  

TekilÇoğul-f,mKullanım yerleri
Que
Ki onu
Que
Ki onlar
Sayısız,cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Cual
Ki onu
Cümlesindeki
Ki onları
Cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Quien
Ki o
Quienes
Ki onlar
Cinssiz
Yalnız şahıslar İçin kull.
Cuyo-a
Ki onun
Cuyos
Ki onların
Şahıs+eşya İçin kull.
Cuanto-a
Ne kadar ki
Cuantos
Ne kadar ki

 
 

CualKi onuEl,lo,la,las,los edatlarıyla isim gibi teTodo dışında bir sıfat almaz
QuienKi oEl,lo,la,las,los edatlarıyla isim gibi kullanılır.Todo dışında bir sıfat almaz
Cuyo-aKi onunDe que ve

Kapattığım perde benim üzerime düştü.
La cortina que cerré esta sobre mi (perde ki kapattığım) 

Oturduğum koltuk bana annemden kaldı.
El asiente que me habia dejado era mi madre. 

Bağırdığın adam
El hombre al que le gritaste 

Sevdiğin kadın
La mujer que amas 

Gittiğin insanlar çok kötü
Las personas a las que vas son muy malas.


Vurgulu şahıs zamirleri


Fiillerle beraber ,fiilin çekimi belli olduğundan,şahıs zamirleri genelde kullanılmaz

Yo vengo -ben geliyorum-vengo demek


Vurgulular fiilden sonra yer alır.


Vurgusuz olan şahıs zamirleri ise:


Fiiller :emir kipi , ulaç ve mastar hallerinde fiillerden sonra
Diğer bütün çekimlerinde fiilden önce kullanılır.


Not
El,la,lo,las
Bu şahıs zamirleri , tanım edatları ile karıştırılmamalıdır.
Tanım edatı: ismi belirtir
Şahıs zamirleri:fiil ile beraber o fiilin öznesinin yerine geçer.


La mujer (kadın)
La vi (onu gördüm)değiştir örnekleri
Las mujeres (kadınlar)
Las mande (onları gönderdim)
El hombre(adam)
El viene (o geliyor)


Bazen cümlede özne ya da tümler yerine de şahıs zamirleri kullanılır.


Öğretmenler benim için hediye alıyor.
Los maestrosu estan recibiendo regalos para mi

O,onu bana alıyor.
El me lo estan llevand
Burada ‘o’ öğretmen ‘el’
‘Me’ bana
‘Lo’ onu


Dolayısıyla hepsi fiilden önce dizildi. Böyle olduğunda tümlecin ,öznenin yerine geçen bütün şahıs zamirleri ard arda dizildi.

Vurgulu şahıs zamirleri -con-ile birleşerek:

Mi-conmigo (benimle)
Ti-contigo(seninle)
Si-consigo(onunla)

Resmî yerlerde siz olarak,usted,ustedes kullanılır.


İlgi zamirleri
Soru zamirleri
İşaret zamirleri


Bunların birbirleriyle ilişkileri vardır.
Bizim dildeki ’ki’ bağlacı anlamı taşıyan :que,cual,quien,cuyo ilgi zamirleri
Soru zamirleri olarak kullanılır.
Bu soruların cevaplarında da işaret zamiri olarak gene bunlar kullanılır.

tekilçoğul
Yo-benNosotros,-biz
Mi-bana,beni,bendeCon nosotros-bizimle
Conmigo-benimle 
-senVosotros,vosotras-siz
Usted-sizUstedes-sizler
Ti-sana,seni,sendeCon Vosotros-sizinle
Contigo-seninle 
El,ella,ello-oEllos,ellas-onlar
Si-ona,onu,ondaSi-onlara
Consigo-onunlaConsigo-onlarla

Arabayı benim için park etti
Estaciono el auto para mi 

Arkadaşım benimle yürüdü.
Mi amigo camini conmigo 

Kedi seninle geldi
El gato vino contigo 

Arkadaşım sana geldi.
Mi amigo vino a ti. 

Ali bizimle birlikte çalışıyor
Ali trabaja con nosotros

Vurgusuz şahıs zamirleri


Me-bana,beni
Fiilden sonra
Nos-bize,bizi
Beni dinlemek
Escucha-me
(mastar fiili)
 
Te-sana,seni
El,lo-ona
El,la,lo-onu
Se-onu,ona
Os-size,sizi
Les-onlara
Los,las-onları
Se-onları,onlara
Seni çizerek
Dibujando-te
Onları çizerek
Dibujando-los(dibujar fiilinden ulaç-dibujando)
Fiilden sonra
Beni çizerek
Dibujando-me
 Onları çizerek
dibujándolos

ÖZNE OLARAK KULLANILAN ŞAHIS ZAMİRLERİ


 
Şahıs zamirlerinde bildiğimiz gibi,
konuşan kişi : 1.tekil şahıs
konuştuğun kişi : 2.tekil şahıs
konuşulan kişi : 3.tekil şahıstır.


Benyo 
SenUstedusted:önemli birine konuşurken(öğretmen,patron)
Sentú:bi akrabanıza konuşurken
Oél(m)él:el tanım edatı ile karıştırılmaması için,vurguludur.
O
o
biz
siz
ella(f)
ello(neutro)
nosotros/as
vosotros/as
 
Siz
siz
onlar
Tekil-resmi
çoğul-resmi
 
 

Türkçedeki gibi fiillerin şahıs zamirlerine göre çekimleri olduğundan genelde özne olan şahıs zamirleri kullanılmaz.


Nasıl,içiyorum derken,ben içiyorum anlaşılır.
İspanyolca zamir ‘de de aynı


NESNE OLARAK KULLANILAN-ŞAHIS ZAMİRLERİ


DOLAYLI NESNE ZAMİRLERİ

pronombres de objetos indirectos


Beni, bana
Seni, Sana
Onu, Ona (dişi)
Onu, ona (eril)
Bizi, Bize
Sizi, size
Onları, onlara (eril-dişil)
me
te
la
lo
nos
os
los,las
me
you
her,it
him,it
us
you
them

 Bir cümledeki doğrudan nesne fiilden etkilenen kişi, olay veya şeydir.
nesnenin yer aldığı yerde, bu zamir fiilin önüne yerleştirilir ve nesneyle daha önce kullanılan herhangi bir makalenin yerini alırlar.

yükleme “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden; nereye, nerede, nereden” sorularından uygun olanı sorulmalıdır.(-a, -e)(-da, -de, -ta, -te)(-dan, -den, tan, -ten)ekleri ile bağlanır.
 


You took the dog.
Köpeği aldın.
tomaste el perro
You took it.
Onu sen aldın.
(tú)Lo tomaste
He fed the dogs.
Köpekleri besledi.
Él alimentó a los perros. 
He fed them
Onları besledi.
Él los alimentó
She came to our house
Ella vino a nuestra casa
Evimize geldi.
She came to us
Ella vino nos.
O bize geldi (Kime?bize)

özne ne yapıyorsa ona cevap verir.


Ben bir araba çaldım.
Robé un coche.

Bana bir araba çaldı.(kime?bana)
Me robó un auto.

O onu bana getirdi.
Él me lo trajo.


DOLAYSIZ NESNE ZAMİRLERİ


Beni, bana
Seni, Sana
Onu, Ona (dişi)
Onu, ona (eril)
Bizi, Bize
Sizi, size
Onları, onlara (eril-dişil)
me
te
le
le
nos
os
les

İspanyolca zamirlerden dolaysız nesne zamirleri=kime? ve kimin için?sorusuna cevaptır.


Dolaysız bir nesnegenellikle doğrudan nesneyi alan bir kişidir.
ismin -i hali ile cevap verir.
Dolaylı nesneninnereye gittiğini,ne olduğunu gösterir.
dolaylı ve dolaysız nesne zamirleriberaber kullanıldığında
dolaylı nesne önce gelir.

le/les : lo, la, los, las dan önce gelirse. : se olarak değişir.


le lo = se lo
le la = se la
le los = se los
le las = se las
les lo = se lo
les la = se la
les los = se los
les las = se las


Ona veriyorlar.
They give it to her.
Se la dan a ella.


dolaylı : les(se)
dolaysız: los


Le doy una silla.
ona bir sandalye veriniz.
Dolaylı nesne zamirler,geçişli fiillerle kullanılırlar.

Aşağıda birkaç geçişli fiil örneği var.


ahogarse
abrumar emborrachar 
bochar 
bloquear 
acendrar
practicar 
minimizar
alquilarras
dibujar 
respiro 
dar
dibujar
acetificar 
boğmak
sarhoş olmak
bırakmak
engellemek
temizlemek
uygulama
küçültmek
kiralamak
çizmek
ertelemek
vermek
çizmek
ekşitmek

DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER


reflexive pronouns,
myself,yourself,himself…


Özne ve nesne aynı kişi yada eşya ise,o eylem dönüşür.Nesne zamirleri ile karıştırmamak lazım.
Özne ile nesne aynı ise kullanılır.


kendimi kestim.
I cut myself
corté me


Özne vurgulanmak istendiğinde kullanılır.
Dönüşlü zamirler ,dönüşlü fiillerle bir araya gelirler.Eylem konunun üzerinde kendini yansıtır.
Dönüşlü fiillerin sonuna eklenir.


İspanyolca zamir ‘de dönüşlü zamir kuralları


1. tekil şahıs


me(kendim)-YO
Me lavo.
Kendimi yıkıyorum


1.tekil şahıs (resmi)


seUSTED
Se lava.
Kendini(zi) yıkıyorsun.

2.tekil şahıs (resmi olmayan)


te(kendini)-
Te lavas.
Kendini yıkıyorsun.


3.tekil şahıs


se(eril,dişil,cinsiyetsiz)-ÉL,ELLA
Se lava.
Kendini yıkıyor.


1.çoğul şahıs


nosNOSOTROS
Nos lavamos.
Kendimizi yıkıyoruz.


2.çoğul şahıs


seUSTEDES
Se lavan.
Siz (hepiniz) kendinizi yıkayınız.

2.çoğul şahıs (resmi olmayan)


osVOSOTROS
Os laváis.
Siz (hepiniz) kendinizi yıkayınız.

3.çoğul şahıs

seELLOS,ELLAS
Se lavan.
Kendilerini yıkıyorlar.


Dönüşlü fiiller


To believe
To call -oneself
To dare
To dedicate
To feel-oneself
To find
To find out
To get into
To get together
To get married
To get up
To give (oneself)
To imagine
To leave
To make yourself
To mean
To put on
To remember
To say (to oneself)
To stay
To see -oneself
To sit down
To take notice
To worry
To wonder
Creerse
Llamarse
Atreverse
Dedicarse
Sentirse
Encontrarse
Enterarse
Meterse
Reunirse
Casarse
Levantarse
Darse
Imaginarse
Irse
Hacerse
Referirse
Ponerse
Acordarse
Decirse
Quedarse
Verse
Sentarse
Fijarse
Preocuparse
Preguntarse
İnanmak
Kendinizi aramak için
Cesaret etmek
Adamak
Kendini hissetmek
Bulmak
Öğrenmek için
İçine almak için
Biraraya gelmek
Evlenmek
Kalkmak
Vermek (kendini)
Hayal etmek
Ayrılmak
Kendine yapmak
Demek istediğim
Giymek
Hatırlamak
Söylemek (kendine)
Kalmak
Görmek – kendini
Oturmak
Dikkat çekmek için
Endişelenmek
Merak etmek

 3. Şahıs  Dönüşlü  zamirlerVurgusuz şahıs zamirleri
-i haliSe(onu)Me-te-lo-la-nos-os-los-las
-e haliSe(ona)Me-te—-la-nos-os-les-se
in hali 
-i haliOnun,onu,ona.. 
-e hali  
Hal hali  
BeraberlikConsigo 

Le-La-Lo kullanımı


LeerilOnu (eril) görmedimNo le vi.
LaDişilOnu(dişil) görmedimNo la vi
LoEril ve dişilOnu (eril) görmedimNo lo vi.Onu(eşya) görmedim.No lo vi

Le-La-Lo kullanımı


 TekilÇoğul
Le. -e hali       -i haliEril-dişil (ona)Eril -kişi (onu) 
LoEril + eşya(onu) 
LaDişil-kişi+eşya(onu) 
Les Eril-dişil (onlara)
Las Dişil(onlara)
Los Eril(onlara)

İYELİK ZAMİRLERİ


İspanyolca zamir ‘de :İyelik sıfatları ve iyelik zamirleri her ikiside ismin sahibidirler.
İsmin kime ait olduğunu gösterirler.
İyelik sıfatlarından(benim,senin,onun…my,your,her… )sonra mutlaka isim olmalıdır.


mi=my=benim
my eye
benim gözümİyelik zamirlerinden(Benim ki,senin ki,onun ki…mine,yours,his… )sonra isim kullanmayız.Yalnız kullanılır.


İt is her eye
O,onun gözüdür.
Es su ojo

It is hers
O,onun kidir.
Es suyo

Her ikiside ismin cinsiyetine ve sayısına uymalıdır.


İyelik Sıfatları


tekilçoğul
Benimmimis
Senintutus
sizin
tekil resmi
susus
onunsusus
Bizimnuestro
nuestra
nuestros
nuestras
Sizinvuestro
vuestra
vuestros
vuestras
Sizin
çoğul resmi
susus
onlarınsusus

İyelik zamirleri


TekilÇoğul
Benimkiel mío / la míalos míos / las mías
Seninkiel tuyo / la tuyalos tuyos / las tuyas
Sizinki
tekil resmi
el suyo / la suyalos suyos / las suyas
Onunkiel suyo / la suyalos suyos / las suyas
bizimkiel nuestro / la nuestralos nuestros / las nuestras
Sizinkiel vuestro / la vuestralos vuestros / las vuestras
Sizinki
Çoğul resmi
el suyo / la suyalos suyos / las suyas
onlarınkiel suyo / la suyalos suyos / las suyas

Bu benim kedimdir.
Este es mi gato.(benim,iyelik sıfatı) gatto
Esto es mío. (benimdir,iyelik zamiri) 

Bu onun defteridir.
Este es su libro.( sıfat)
esta es su (zamir)


BELGİSİZ  ZAMİRLER


Yerini aldığı ismi nitelik,nicelik bakımından belirtir.Böylece ismi belirsiz halde bırakır.


alguienbirisi ,biriolumlu ve soru cümlelerinde kullanılır.
Nadiehiç kimsealguien’nin olumsuz formudur.
Algobir şeyBir şey ifade etmek için kullanılır
Nadahiçbir şeynadie’nin olumsuz formu

çoğul belgisiz zamirler =sıfat olarak da kullanılırlar.Çoğul isimlerin yerine geçer Cinsiyet konusunda hemfikir olunduğunda eril yada dişil formları kullanılır.


Muchos/asçok,birçok
algunos/asherhangi biri
Todos/asher şey
Todotüm
UNO
sayı sıfatı
çoğul halde ‘UNOS’
belgisiz zamir olarak kullanılır.

İŞARET  ZAMİRLERİ VE  İŞARET SIFATLARI


İŞARET ZAMİRLERİ


Tekil
Eril Dişil 
ésteThisbuésta konuşmacıya yakın
ésethatşuésakonuşandan uzakta .
Dinleyiciye yakın olabilir.
aquélthat overonlaraquéllakonuşmacıya da,
dinleyene de uzaktır.

Çoğul
Eril Dişil 
étosThese(bunlar)éstaskonuşmacıya yakın
ésosthose(şunlar)ésaskonuşandan uzakta . Dinleyiciye yakın olabilir.
Aquéllosthose over(onlar)aquéllaskonuşmacıya da,dinleyene de uzaktır.

İŞARET SIFATLARI


Tekil
Eril Dişil 
esteThis-buesta konuşmacıya yakın
esethat(şu)esakonuşandan uzakta . Dinleyiciye yakın olabilir.
aquelthat over(onlar)aquellakonuşmacıya da,dinleyene de uzaktır.

Çoğul
Eril Dişil 
etosThese(bunlar)estaskonuşmacıya yakın
esosthose(şunlar)esaskonuşandan uzakta . Dinleyiciye yakın olabilir.
Aquellosthose over(onlar)aquellaskonuşmacıya da,dinleyene de uzaktır.

İLGİ ZAMİRLERİ


İspanyolca zamir çeşitleirnden ilgi zamirleri Hiç   bir şekilde yalnız kullanılmazlar.Bağlı olduğu isim hakkında bilgi verirler


Tekil
ERİLDİŞİL  
queQueKi oSayısız ,cinssizdir.
CualCualKi onuel,la,lo,las,los tanım edatları ile kull.
isim gibi kull.sadece todo sıfatı alır
QuienQuienKi o 
CuyoCuyaKi onunsayı ve cins bakımından değişir.
İsme uyar.
CuantoCuantoNe kadar ki 

que,cual,cuyoşahıs ve eşya için kullanılır.
quiensadece şahıslar için kullanılır.
cuyoSıfat değerindedir ve kendinden öncekine değil,
sonraki isme uyar.
edatlarla beraber  kullanılır,
o isimleri tamamlayan bir sıfat gibidir.

Çoğul
ERİLDİŞİL 
Que
cuales
quienes
cuyos
cuantos
Que
cuales
quienes
cuyas
cuantos
Ki onlar
ki onları
ki anlar
ki onların
ne kadar ki

SORU  ZAMİRLERİ


İspanyolca zamir ‘de :Soru zamirleri vurguludur.

¿Quién?¿QuiénesKim ? Şahısların kimliklerini sorar.


¿Quién viene contigo?
Who comes with you?
Kim gelir seninle?

¿Quién es el profesor?
who is the teacher?
Öğretmen kim?

¿QuéNe? Eşyaların niteliğini,şahıs ve eşyaların bir özelliğini sorar.


¿Que es eso?
What is that?
Bu nedir?

¿cuál es el significado de eso?
what is the meaning of that?
Bunun anlamı nedir?


¿Cuál? Hangisi? Şahıs yada eşyalar arası benzerlikleri sorar.


¿cuál es caro?
which one is expensive?
hangisi pahalıdır.?


¿Cuánto? Ne kadar? Şahıs yada eşyaların kaç tane olduklarını sorar.


¿Cuánto cuesta ese auto?
How much does that car?
Bu araba ne kadar?


¿Cuando? Ne zaman?
¿Cuándo naciste?
When did you born?
Ne zaman doğdunuz?


¿dónde? nerede?


İspanyolca zamir

¿Dónde esta la llave?
where is the key?
Anahtar nerede?


¿por qué ? niye?


¿por qué te ríes?
why are you laughing?
neden gülüyorsun?


¿cual ,que,cuyo? kimin?Hangisi?


¿cuál es barato?
which one is cheap?
hangisi ucuzdur?


¿Cuantos? kaç tane,ne kadar?


¿Cuántos huevos?
How many egg ?
Kaç yumurta?


İyelik zamiri ‘cuyo’ nun soru eki kullanılmamaktadır.


ZAMİRLERİN HALLERİ


İspanyolca zamir ‘de :Zamirler bildiğimiz gibi isimlerin yerini tutarlar. Dolayısıyla aldıkları hallerde isimlerin aldıkları hallere benzer ama daha karmaşıktır.


 ÖzneNesneBir neden varsa
Şahıs zamirleri
(tú-sen)
Aynen kullanılır
Tú-sen
-i hali
Te-seni
Benim için
Por tú denmez
Por ti de ir

Yalın hali.haliE.haliİn.haliİ.haliBeraberlik
YoMe MiBenim
beni
bana
bensiz…
Conmigo
Te Ti Contigo
Él,ella,elloLo,le
la-lo
(onu)
Le’se
le´se
(ona)
   
Ellas/os  Los,las
(onları)
Ellos-ellasOnların
onları
onlara..
 
Nosotros/asNos Nosotros/as  
Vosotros/asOs Vosotros/as  

BİRLEŞİK ZAMİRLER


İspanyolca zamir ‘de vurgusuz olan şahıs zamirleri : fiillere bitişik yazılabilir.

Eğer : fiilden önceyse telaffuzda beraber söylenirler.
Fiilden sonra bitişik yazılırlar.

Bu olay tamamen tellaffuz ile alakalıdır.. Bitişik yazılmazlarsa vurgu başka heceye” gideceğinden telafuzu değişir. Bazen iki şahıs zamiri bile fiil sonuna eklenebiliyor.


Bana onları ver
Dámelos


İspanyolca zamir konusuyla ilgili extra ders ve test


Bu nedir?

Bu kimdir?

Bu nasıl?


Şahıs zamirleri

İyelik zamirleri

Yaş sorma