İngilizce sıfatlar

Sıfat


İngilizce sıfatlar (adjective)..Sıfatların anlamını hepimiz biliriz. İsimleri nitelerler..rengine…büyüklüğüne..küçüklüğüne…göre o isimleri sıfatlarla tanımlarız.

 1. Proper adjective (özel sıfat)
 2. Descriptive Adjectives(Tanımlayıcı sıfatlar)
 3. Compound Adjectives(Bileşik Sıfatlar)
 4. Quantitative adjective(nicel sıfat)
 5. Quantifiets(nicelik sıfatları)
 6. Numeral adjective(sayısal sıfat)
 7. Demonstrative adjective(işaret sıfatı)
 8. Distributive adjective(üleştirme sıfatı)
 9. Interrogative adjective(soru sıfatı)
 10. Possessive adjective(iyelik sıfatı)
 11. Indefinite Adjectives(Belirsiz Sıfatlar)

Derste öğreneceğimiz kelimelerden bazıları

 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce ders 1, İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat(adjectives), İngilizce isimler (nouns)
 • İngilizce sıfat(adjectives)
 • İngilizce sıfat
 • İngilizce sıfat
 • İngilizce sıfat

Özel sıfatlar

Özel isimleri niteler ve sıfat biçimi haline gelirler.

Turkish food is delicious.
Türk yemekleri lezzetlidir.

Tanımlayıcı sıfatlar

İsim ve zamirleri tanımlar. Niteleyici sıfatlar da diyebiliriz.

İngilizce ders 1 ,İngilizce‘de definite indefinite articles (the-a,an)

kedi : cat (ket)
Pembe kedi.pink cat

this cat is pink.
Bu kedi pembedir.

Çok basit bir cümle ile niteledik..işaret sıfatı kullandık (bu) ve kedinin renginin pembe olduğunu söyledik. İşte niteldğimiz kelime…pembe ..bir sıfattır. Burda kedinin ..rengini ..niteledik.

Boyutunu niteleyelim ..

a small cat.
küçük bir kedi


İngilizce sıfat(adjectives)

şeklini niteleyelim..işaret zamirini niteledi.

this is square.
Bu bir karedir.


İngilizce sıfat(adjectives)

şahıs zamirini niteledi.

I am rich.
Ben zenginim.


Bileşik sıfatlar

Birden fazla kelimenin bir araya gelip ..bir şeyi nitelemesidir.

I want 3-piece paper.
3 parçalı kağıt istiyorum.

2 bölümlü film izledim.
I watched 2-part movie.

Nicel sıfat

Bu sıfat grubu ismin ya da zamirin sayısını bildirir.

There are 4 (four) pencils here.
Burada 4 (dört) kalem var.


Sayısal sıfatlar

Bu sıfatlar üç gruba ayrılır.

belirli sayıda olanlar

dört kalem..four pencils gibi.

Belirsiz miktarlarda olanlar

az miktarda şeker
a few amount of sugar.

Bir grup şeyden bahsederken

tüm kediler sevimlidir.
all cats are cute.

İşaret sıfatları

TekilThis – Bu (yakın)That – şu (uzak)
ÇoğulThese – bunlarThose – şunlar

Adında anlaşıldığı gibi bir nesneyi..kişiyi yakın ve uzak olmasını işaret eder.

this is a book.(işaret zamiri)
Bu bir kitaptır.

This book is red.(işaret sıfatı))
Bu kitap kırmızıdır.


this bag is blue.
Bu kitap mavidir.


üleştirme sıfatı

Her bir kişiye / nesneyi ..ötekilerden ayırarak ifade etmek için kullanılır. Arkasından mutlaka specific,belirli bir isim gelmelidir.

Genelde tekil-isimlerle kullanılır.
Mevcut bir grubun üyelerini bireysel olarak ifade eder.

her biri
Her,her biri
Her iki,her bir
Hiçbiri,ikiside değil
hiçbir,hiç
bir
ikisi de
Each
Every
either
neither
any
one
both 

Her öğrenciyi seviyorum.
I love each student.

hiçbir öğrenci çok fazla konuşmaz.
neither student talk too much.

Soru sıfatları

İngilizce sıfatlar -adjectives ..Soru sıfatları soru sorar. :)) soru zamirlerinden farkı..aynı işaret zamiri ve işaret sıfatı farkı gibi..bakalım..

İngilizce sıfat(adjectives), İngilizce isimler (nouns)

Bu kimin arabasıdır?
Whose car is this?(soru sıfatı)

Bu araba kimindir?
Whose is this car?(soru zamiri)


İyelik sıfatı

İyelik sıfatlarının en büyük özelliği isimden önce gelmesidir.
İyelik zamirlerinde ayrıntılı olarak anlatıldı..

Belirsiz sıfatlar

Belgisiz sıfatlarda da en önemli özellik ardından specific belirli olmayan bir ismin gelmesidir. Bir ismi ya da zamiri tanımlar.

Genelde isimlerin kaç tane veya ne kadar olduğunu ifade eder. Belirsiz bir ifade vardır. Genel bir bilgi verir.

any
each
few
many
much
most
several
some
Another
both
Certain
all
hiç
her biri
az
çok
çok
çoğu
birkaç
biraz
Bir diğeri
her ikisi de
Belirli
Hepsi

Bazı çocuklar futbol oynamayı sever.
Some children like to play football.

Biraz şeker ister misin?
You want some sugar?

Başka bir filme gitmek istiyorlar.
They want to go to another movie.

Sıfatların aldığı ekler

Gördüğümüz gibi sadece canlıları değil,cansız nesneleri de niteliyoruz. Cümlede olmak (be) fiili sonrasında gelirler. İs..are..gibi.

ne gibi? neye benziyor?..what is/are like? Sorusuna cevap veriyor.

Bazı sıfatlar sonlarına ek alırlar. Ya da isimler ,fiiler ek alıp sıfatları oluşturabilir.

-able
-ant
-y
-less
-ous
-ive
-al
Favor-able(iyi niyetli)
Flip-p-ant(saygısız)
calm-l-y (sakince)
fair-less(adaletsiz)
outrage-ous(rezil)
creative(yaratıcı)
natur-al(doğal)Nature-isim

Derecelendirilme

İngilizce sıfatlar -adjectives kullanılarak derelendirme yapılabilir.
Mesela bir suyun sıcak ya da soğuk olduğunu derecelendirilebilir.
ama suyun kaynama noktası gibi limit içeren bir olayı derecelendiremezsin.

çok sıcak / very hot : diyebiliriz. (Derecesini bilmiyoruz sadece çok diyerek soğuk sıfatını güçlendiririz.
ama çok kaynamış Yerine : absolutely, completely,really boiled diyebiliriz.

Bir şey bitmişse bitmiş. Finished. ( a bit finished/ biraz bitti diyemeyiz)
Biri öldüyse ölmüştür. Dead (very dead / çok ölü diyemeyiz)


Sıfat sonu veya başı

available
visible
imaginable
eligible
mevcut
gözle görülür
hayal edilebilir
uygun

Bu sıfatlar cümle sonunda kullanıldığı zaman anlamları değişmez.

There are visible dust.
Görünür toz var.

Hayal edilebilir parası var.
He have imaginable money.


The+sıfat(sıfat isim)

Böyle cümle yapılarında sıfat isimleşir.

Uzun boylular basketbol oynamak zorunda.
The tall have to play basketball.

The rich should be give money to poor people.
Zenginler fakir insanlara para vermeli.


Sıfat isimler

İngilizce sıfatlar -adjectives…Bazı isimler sıfat yerine geçip başka bir ismi niteleyip sıfata dönüşürler. Bazen de bir anlam kazanırlar.

Metal bir masa gördüm.
I saw a metal table.

Metalik bir masası var
He have a metallic table.(metal görünümlü)


Ortaç/Participles

şimdiki zaman(-ing) ve geçmiş zaman ortaçları (-ed) sıfat olarak kullanılabilirler.

boiled water.
kaynamış su

He have an amusing friend.
Onun eğlenceli bir arkadaşı var.

Kırılabilir bir kapı aldı.
She bought a breakable door.


Sıfat sıralaması

Bazen ismi nitelerken çok fazla sıfat kullanmamız gerekir. Bunun genelde kullanılan bir sıralaması vardır.

Cinsi, şekli/biçimi,rengi,nereden olduğu yapıldığı alındığı yer, geçmiş ortaç(handmade ..gibi),kullanılan malzeme ve isim


Karşılaştırma

Üstünlük ve en üstünlük : sadece derecelendirilebilen sıfatlar ile yapılır.

sıfatcomparativoEn.üstünlük
welliyibetter-daha iyithe best-en iyi
badly-kötüworse-daha kötüthe worst-en kötü
much-çokmore-daha çokthe most-en çok
little-azless-daha azthe least-en az

üstünlük

Karşılaştırdığımız şeylerin ayrı ayrı şeyler olduğunu belirtmek için than kullanılır. Aynı cins şeyleri karşılaştırıyorsak the+ üstünlük şeklinde kullanılmalı.

Bu çocuk benden akıllı.
This boy is clever than me.

O çocuk en akıllısı.
That boy is the cleverest.


-er..-er

o giderek daha da gençleşiyor.
she is getting younger and younger.

the..üstünlük..the(ne kadar…o kadar)

İngilizce sıfatlar -adjectives..Bu cümle kalıbı neden-sonuç ilişkisini ifade eder.

The more you eat, the more weight you will gain.
Ne kadar çok yemek yersen,o kadar çok kilo alırsın.

The more books you read, the more knowledgeable you will be.
Ne kadar çok kitap okursan,o kadar çok bilgili olursun.


More..most kullanımı

More money was spent than necessary.
Gerekenden daha fazla para harcandı.

more snowing than we expected today.
bugün beklediğimizden daha fazla kar yağıyor.

Çoğu Türk müziği beni eğlendiriyor.
Most Turkish music entertains me.


En üstünlük

Bir şeyi ..o şeyin bulunduğu gruptakilerle karşılaştırmak için kullanılırken başına the belirli tanım edatı kullanılır.

Mete okulun en akıllı çocuğudur.
Mete is the cleverest boy in the school.

Karıştırılan sıfatlar

sıfatüstünlüken üstünlük
badworseworst
illworseworst
good/wellbetterThe best
far(yer)fartherfarthest
far(yer ve zaman)furtherfurthest
little(miktar)lessleast
little(boyut)smallersmallest
late(zaman)laterLatest
late(sipariş)latterlast
manymoremost
old(kişi,nesne)OlderOldest(en yaşlı)
old(aile fertleri)eldereldest
muchmoremost

as…as

kişi ya da nesne için kullanılır. Bu karşılaştırmada benzer olduklarını ifade etmek için kullanılır.

İngilizce sıfat

My arm is as strong as its arm.
Benim kolum onun kolu kadar güçlü.


My legs are as beautiful as her legs.
Benim bacaklarım onun bacakları kadar güzel.

Bazı as..as formunda olan ifadeler kalıplaşmıştır. Bazıları…

as preety as a picturebir resim kadar güzel
as cold as icebuz kadar soğuk
as hot as fireateş kadar sıcak
as white as snowkar kadar beyaz
as soft as cottonpamuk kadar yumuşak

As…as : İsim ya da zamir önüne gelirse;
Kedi benim kedim kadar sevimli.
The cat is as cute as my cat. (Edat)

Cümleden önce gelirse;
köpek ayı kadar büyük.
the dog is as big as bear is.(cümle) bağlaç oldu.

the same + isim + as

Onunla aynı dersi öğrenir.
She learns the same lesson as his.

Benzerlik ve farklılık

İngilizce sıfat

Gözleri sizinkinden farklı.
Her eyes are different from yours.

Gözleri seninkine benziyor.
Her eyes are similar to yours.

Gözleri seninkiyle aynı.
Her eyes are the same as yours.

benzerlik

Benzerlikleri yaparken derecelendirme de yapabiliriz. Benzerliklerimize kesinlik ..anlam katarız.

Gözleri sadece / neredeyse / tamamen seninkiyle aynı.
Her eyes are just / almost /exactly the same as yours.

So…as

Kıyaslarken ..Daha önce öğrendiğimiz as..as (kadar) formunun zıttı gibi de düşünebiliriz. So…as(kadar ..değil)

Kız onun kadar güzel değil.
The girl is not so pretty as her.

Zıt sıfatlar

DOĞRU , correctYANLIŞ , mistaken / wrong
açık (renk)lightkoyu(renk) dark
kolay , easyzor , difficult
basit , simplezor , complicated
ilginç , interestingsıkıcı , boring
akıllı , intelligentaptal , stupid
büyük , big / largeküçük , small
uzun , longkısa , short
pahalı , expensive / dearucuz , economical/cheap
açık , openkapalı , closed
uzun boylu , tallkısa boylu , short
dar , narrowgeniş , wide
modern , moderneski , old
zengin , richfakir , poor
genç , youngyaşlı , old
mutlu , (un)happyüzgün , sad
iyi , goodkötü , bad
zayıf,ince , skinny / thinşişman , fat
samimi , sincereutangaç , shy

İşaret zamirleri ve sıfatlar ile ilgili alıştırmalar yapabilirsiniz.

Soru zamir ve sıfatı WHAT ile ilgili alıştırmalar…

Kelimelerin zıtlarını bulunuz.

Narrow

wide

short

fat

old

dark

Good

short

rich

bad

tall

old

Tall

small

bad

wide

narrow

short

Correct

tall

wrong

shy

thin

fat

İnteresting

narrow

modern

sincere

boring

stupid

Sincere

shy

long

poor

open

tall

Expensive

dark

rich

wide

cheap

poor

Rich

young

expensive

sincere

wide

poor

Open

simple

tall

closed

wide

narrow


İSİMLERZAMİRLER

Bir Cevap Yazın